Zápis výboru 5/2002


- Zápis č. 5

Zo zasadania výboru SAG, konaného 20.8.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec.

1. Prezident oboznámil výbor z agendou výročnej konferencie EGF a o
  výsledkoch kongeru go v Zágrebe.
2. Výbor poveril prezidenta pripraviť zmluvu o usporiadaní turnaja Fujitsu
  kvalifikácia s Go klubom Matfyzs podľa predloženého návrhu s tromi
  pripomienkami: 
  1. celková suma príspevku SAG bude zvýšená na 10 000 Sk, presunom z položky
  rozpočtu VIP
  2. SAG sa nezaviaže dodať logo a vizuál -nemáme k dispozícií
  3. link na www stránky turnaja dodá Matfyz do 1. táždňa od uzavretia zmluvy.
3. Výbor schválil nákup 2 x 200 kusov kameňov - magnetov priemer 30 mm pre
  demoštračné tabule a nákup 1 metra magnetického plátna na 1 tabulu 19 x 19
  a dve po 9x9. 

V Bratislave 20. 8. 2002
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG