Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go


Článok 1. Základné ustanovenia. 

1.1  Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá dvojstupňová
   súťaž jednotlivcov v hre Go na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG.
1.2  Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG.

Článok 2. Systém súťaže GPS. 

2.1  Súťaž GPS prebieha v dvoch ligách. Prvú ligu tvorí 20 hráčov, druhú
   ligu tvoria všetci ostatní členovia SAG.
2.2  Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS. Je vyhodnocovaná osobitne po kaž-
   dom z nich.

Článok 3. Ročník GPS. 

3.1  Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných na území SR v priebehu
   jedného kalendárneho roka.
3.2  Do ročníka GPS sa počítajú body za úspešnosť podľa bodu 3.2.1 a body
   za účasť podľa bodu 3.2.2.. Ak je v ročníku GPS zaradených 16 alebo
   viac turnajov, počíta sa iba 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.1
   a 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.2.
3.2.1 Body za úspešnosť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa
   článku 4 vynásobenému počtom vyhratých partií v turnaji.
3.2.2 Body za účasť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa člán-
   ku 4. Ak sa hráč zúčastní menej ako štyroch kôl turnaja, stráca nárok
   na body za účasť v tomto turnaji. Partie prehraté kontumáciou z dôvo-
   du neúčasti zároveň znamenajú neúčasť v príslušnom kole.
3.3  Ročníka GPS sa zúcastňujú všetci hráci prvej ligy a hráči druhej ligy
   ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja z ročníka GPS v príslušnom
   kalendárnom roku.

3.4  O poradí v ročníku GPS v oboch ligách rozhoduje:
    1. vyšší počet bodov
    2. menší počet turnajov
    3. vyšší počet bodov za úspešnost
    4. silnejšia trieda

3.5  Z prvej ligy po skončení každého rocníka zostupujú poslední piati hrá-
   či a nahradia ich prví piati hráči z druhej ligy. V prípade rovnosti
   poradia o postupujúcom resp. zostupujúcom rozhodne lós.
3.6  Ceny udeľované za umiestnenie v ročníku GPS schvaľuje výbor SAG najne-
   skôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok 4. Koeficient turnaja. 

4.1  Ak sa v rôznych skupinách hrá rôzny počet kôl alebo s rôznym časom
   na partiu, koeficient turnaja sa vypočíta a použije pre každú skupinu
   osobitne.
4.2  Koeficient turnaja dostaneme zaokrúhlením na celé číslo výsledku:
    ( S + Z + D )*C / K
4.3  S je súčet sily všetkých hráčov zúcastnených v turnaji (spolu vo všet-
   kých skupinách), pričom sila 20k= 10, sila 19k= 11 až po silu 7D= 36.
   Ak S presiahne 1000, použije sa S = 1000. Ak S nedosiahne 100, turnaj
   nebude zaradený do ročníka GPS.
4.4  Z je počet zahraničných hráčov v turnaji vynásobený desiatimi. Ak je
   spolu vo všetkých skupinách počet väčší ako 15 pouzije sa 15.
4.5  D je počet dní skupiny turnaja vynásobený 50. Ak je dní viac ako 4,
    použije sa 4.
4.6  C je veľkosť základného hracieho času skupiny na partiu v hodinách.
4.7  K je pocet kôl skupiny turnaja. Ak je kôl menej ako 4, použije sa
    K = 4. Ak je kôl viac ako 10, použije sa K = 10.

Článok 5. Turnaje rocníka GPS. 

5.1  Turnaje zaradené do ročníka GPS musia v plnom rozsahu vyhovovať sú-
    ťažnému a turnajovému poriadku SAG a týmto propozíciám. O zaradení
    turnaja do ročníka GPS rozhoduje jeho organizátor a túto skutočnosť
    zverejní v propozíciách turnaja najneskôr mesiac pred jeho konaním.
5.2  Organizátorom turnaja ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG.
5.3  Turnaje zaradené do ročníka GPS sa musia hrať na doske veľkosti 19x19
    a musia byť otvorené pre všetkých hráčov go. Hrací čas musí vyhovovať
    podmienkam klasifikovateľnosti partie. V hracej miestnosti sa nesmie
    fajčit.
5.4  Do ročníka GPS nemôžu byt zaradené Majstrovstvá republiky.
5.5  Turnaje zaradené do ročníka GPS musia mať v dostatočnom predstihu
    pred svojim konaním zverejnené propozície na oficiálnej stránke SAG
    alebo rozoslaním na všetky kluby, ktoré sú členom SAG. Menej ako
    mesiac pred u skutočnením turnaja sa už nesmie meniť jeho termín,
    miesto konania ani štartovné a termín podania prihlášok sa nesmie
    presunúť na skorší termín. Organizátor sa ešte môže rozhodnúť vyradiť
    turnaj z ročníka GPS.
5.6  Turnaj, ktorý nesplní niektorú z podmienok, nebude zaradený do ročníka
    GPS, prípadne z neho bude vyradený, ak sa na túto skutočnost príde
    neskôr. V prípade pochybností výbor SAG rozhoduje, či boli splnené
    všetky podmienky pre jeho zaradenie. Týmto však nie je dotknutý článok
    6.1.

Článok 6. Záverečné ustanovenia. 

6.1  Sporné a výnimočné prípady rieši rozhodcovská komisia SAG.
6.2  Tieto propozície nadobúdajú platnosť 1.1.2005.