Pravidlá Internetových MSR


Pravidlá Internetových majstrovstiev Slovenska go 

 1. Základné ustanovenia
  1. Majstrovstvá SR v internetovom go (ďalej len IMSR) je ročná súťaž jednotlivcov organizovaná Slovenskou asociáciou go (ďalej len SAG). 
  2. Súťaž vyhlasuje Výkonný výbor SAG, ktorý zároveň schvaľuje harmonogram a zodpovedných organizátorov. Súťaž bude organizovaná v ročnom cykle v termíne od septembra do apríla.
  3. Súťaž je prístupná všetkým členom asociácie a záujemcom z radov nečlenov pokiaľ v čase konania súťaže sa zdržiavajú na území SR
  4. Súťaž je organizovaná formou vyraďovacích zápasov a o nalosovaní prihlásených účastníkov rozhodne Riaditeľ súťaže. Losovanie bude formou 16 nasedených účastníkov podľa ratingu asociácie. K ním budú nalosovaný účastníci v predkolách podľa počtu prihlásených.
  5. Termíny vyraďovacích zápasov stanoví Riaditeľ súťaže. Hracím dňom turnaja bude streda. Náhradným dňom nedeľa. Zápas môže byť účastníkmi presunutý na náhradný deň po vzájomnej dohode a oznámení dohody riaditeľovi turnaja.
  6. Jednotlivé kolá súťaže sa hrajú prostredníctvom internetového portálu KGS v miestnosti Slovenský kútik.
 2. Organizácia
  1. Registrovaní účastníci
   1. (a)Registráciu do súťaže vykoná záujemca prihlásením sa na registračnom formulári zverejnenom na webe SAG.
   2. (b)Prihláška musí obsahovať:
    1. Meno hráča
    2. Názov účtu na KGS go serveri, pod ktorým bude súťaž odohraná
    3. Mailovú adresu hráča pre komunikáciu s organizátormi súťaže
    4. Prehlásenie o dodržiavaní zásad pre internetové go a ostatných podmienok súťaže.
     Text prehlásenia bude súčasťou registračného formulára.
  2. Riaditeľ súťaže
   1. (a)Riaditeľa  súťaže menuje Výkonný výbor SAG.
   2. (b)Riaditeľ organizuje celú súťaž a dohliada na regulárnosť jednotlivých kôl a zápasov. 
   3. (c)Riaditeľ súťaže najmä:
    1. Udržuje kontakt s účastníkmi súťaže
    2. Zabezpečuje zverejňovanie nominácie zápasov pre jednotlivé kolá a výsledkov jednotlivých zápasov
    3. Rieši sporné prípady, protesty a sťažnosti
  3. Odvolacia komisia
   1. (a)Odvolacia komisia je trojčlenná a menuje ju Výkonný výbor SAG.
   2. (b)Odvolacia komisia rieši sporné prípady, pri ktorých niektorá zo strán sporu nesúhlasí s rozhodnutím Riaditeľa súťaže a podá proti nemu odvolanie. 
  4. Webmaster
   1. (a)Webmastra menuje Výkonný výbor SAG.
   2. (b)Webmaster spolupracuje s Riaditeľom súťaže.
   3. (c)Webmaster technicky zabezpečuje zverejňovanie informácií o súťaži a jej výsledkoch na stránke SAG.
 3. Organizovanie zápasov
  1. Všetky zápasy kola sa musia odohrať v deň stanovený v harmonograme súťaže. Začiatok každého kola je o 20:00. 
  2. Riaditeľ súťaže dohodne s účastníkmi súťaže zaradenie do príslušného kola súťaže. 
   1. (a)Registrovaní hráč nesmie odmietnuť  viac ako dve po sebe nasledujúce návrhy na zaradenie do harmonogramu súťaže (hracieho dňa).
  3. Všetky partie sa musia začať najneskôr 30 minút po oficiálnom začiatku kola. Ak sa tak nestane, partia sa považuje za kontumačne prehratú pre ten hráča, ktorý nenastúpil na zápas. Ak nenastúpia obaja súperi, hra je považovaná za prehratú pre oboch a do nasledujúce kola nepostupuje ani jeden z hráčov.
  4. Výsledok hry  spolu zo zápisom odohraných ťahov oznámi Riaditeľovi súťaže víťaz hry bezodkladne po skončení partie. 
 4. Pravidlá hry cez Internet
  1. Všetky hry sa musia odohrať na KGS Go Server© pod účtom, ktorý má hráč  uvedený v prihláške.
  2. Počas hry je zakázané radiť sa s inými hráčmi, používať odbornú literatúru a programy na hranie go, alebo využívať akékoľvek pomôcky, ktoré sú zakázané na štandardných turnajoch.
  3. Hrá sa podľa Japonských pravidiel. 
  4. Hráč s čiernymi kameňmi pošle výzvu na hru prostredníctvom systému  hráčovi s bielymi kameňmi.
  5. Vo výzve nastaví hráč parametre hry nasledovne:
   1. (a)Veľkosť dosky: 19 
   2. (b)Handicap: 0
   3. (c)Komi: 6,5
   4. (d)Hlavný čas: 60 minút
   5. (e)Byo-Yomi čas: 30 sekúnd
   6. (f)Byo-Yomi periód: 5
  6. V prípade, že sa omylom začne hrať s nesprávne nastavenými parametrami, je možné hru zrušiť a začať odznova, ale iba v prípade, že sa neodohralo viac ako 6 ťahov. Po siedmom ťahu sa hra musí dohrať s aktuálnymi nastaveniami a jej výsledok platí. V prípade chybne nastaveného komi sa výsledok partie spočíta so správnym komi (6,5).
  7. Hru vyhrá hráč, ktorý získal viac bodov alebo ten, ktorého súper prekročil stanovený časový limit. 
  8. V prípade ak nie je možné partiu dohrať z technických  dôvodov (napríklad jeden z hráčov stratí internetové pripojenie) platí, že ak sa hra preruší na viac ako 15 minút, alebo opakovane viac ako 2 krát, hráč, ktorý má technický problém, prehrá z technických dôvodov.
  9. Prerušenie hry je hráč, ktorý nemá technické problémy, povinný oznámiť bezodkladne riaditeľovi súťaže (mailom alebo on-line chatom ak je riaditeľ prítomný v hracej miestnosti: Slovenský kútik), ktorý informuje kapitána súperovho tímu.
 5. Vyhodnotenie súťaže a penalizácie
  1. Víťazom súťaže je účastník, ktorý vyhrá finálové kolo súťaže. 
  2. Hráč, ktorý prehrá partiu alebo sa k nej nedostaví z mysle článku 4.7 alebo poruší iné ustanovenie článku 4 je z ďalších kôl súťaže vyradený
  3. Za porušenie požiadaviek článku 4.2 bude účastník penalizovaný vylúčením zo súťaží organizovaných SAG na dobu 12 mesiacov.
 6. Riešenie sporov
  1. V prípade sporov počas alebo po skončení zápasu, hráči kontaktujú Riaditeľa súťaže a ten sa musí pokúsiť spornú situáciu urovnať. Ak dohoda nie je možná, spor rozhodne Riaditeľ súťaže na mieste. 
  2. V prípade, že niektorá strana nie je s rozhodnutím Riaditeľa súťaže spokojná, môže sa príslušný účastník odvolať a to najneskôr do troch dní od odohrania sporného zápasu. Na neskoršie odvolania sa neprihliada. 
  3. Odvolanie sa posiela mailom, všetkým členom Odvolacej komisie, Riaditeľovi súťaže a  súperovi v spornej partii. 
  4. Odvolanie musí obsahovať:
   1. (a)Popis predmetu sporu
   2. (b)Rozhodnutie Riaditeľa súťaže o predmetnom spore
   3. (c)Zdôvodnenie, prečo zasielateľ odvolania rozhodnutie Riaditeľa súťaže považuje za nesprávne.
  5. Súper v spornej partii a Riaditeľ súťaže sa môžu k odvolaniu vyjadriť. Pokiaľ tak neučinia do 3 dní od obdržania Odvolania, má sa za to, že túto možnosť nemajú záujem využiť.
  6. Odvolacia komisia musí spor rozhodnúť najneskôr do 10 dní od prijatia podnetu (odvolania) a všetkých vyjadrení. Jej rozhodnutie je konečné.

 

Schválené na Výkonom výbore SAG dňa 11.5.2019