Zápis výboru 4/2004


Zápis č.  4

Zo zasadania výboru SAG, konaného 13. 11. 2004 - v Košiciach.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  I. Oravec, L. Palenčár, J. Milián

1. Výbor SAG zobral na  vedomie informáciu J. Miliána o stave príprav 
   na organizáciu MEJ 2005 v Košiciach.

V Košiciach  13. 11. 2004
				Schválil: M. Strelka, prezident SAG