Zápis výboru 9/2002


- Zápis č. 9

Zo zasadania výboru SAG, konaného 5.12.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár.

1. Výbor poveril prezidenta zistiť u vedúcich klubov záujem o organizáciu
  turnaja Toyota tour na Slovensku..
  Záujemca o usporiadanie turnaja TT predloží výboru do 17. 1. 2003 do 12.00
  hod. prihlášku na usporiadanie turnaja s uvedením propozícii na usporiadanie
  turnaja.
  Propozície turnaja majú obsahovať:
 	- uvedenie miesta konania turnaja a jeho charakteristiku - rozsah a
     počet hracích miestností, 
 	- predpokladaný rozpočet organizátora turnaja - cenový fond turnaja,
  požadované finančné a nefinančné príspevky organizátora voči SAG, spôsob
  stanovenia odmeny organizátorom, spôsob stanovenia nákladov a výnosov turnaja
 	- spôsob a predpokladaný rozsah propagácie turnaja
 	- sprievodne akcie (social events)
 	- podmienky pre účastníkov turnaja - ubytovanie, stravovanie, doprava
 	- podmienky pre účastníkov turnaja - členov SAG

  Predložené propozície sú pre organizátora záväzné a ich potvrdenie bude
  formou zmluvy medzi SAG a klubom o organizácií turnaja. Zmluvu sa výbor
  zaväzuje uzavrieť do 31.3. 2003.

2. Výbor poveril prezidenta požiadať EGF o grant pre projekt Ing Slovak
  tournament tour (ISTT).

3. Výbor poveril prezidenta vytvoriť propozície pre projekt ISTT.

V Bratislave 20. 12. 2002
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG