Zápis výboru 22/2002


Zápis č. 22


Zo zasadania výboru SAG, konaného 9.4.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Sekretár vyzve vedúcich klubov aby zaslali požiadavky na ubytovanie účastníkov
  MSR 2002 v spacáku a na Búdkovej ceste do 15.4.2002 a aby zistili predbežný
  záujem o týždenný detský letný tábor go v Poráči pravdepodobne v prvej polovici 
  júla 2002.
2. Výbor schválil spôsob rozdelenia príspevku pre účastníkov MSR 2002.

3. Výbor poveril Martina Strelku pripraviť program stretnutia vedúcich klubov 
  v Tajove 6.-7.6.2002.

4. M. Poliak požiada predsedu klasifikačnej komisie o pripravenie podkladov na
  vyhodnotenie zisku výkonnostných tried od 18.9.2001 podľa zápisu č. 11.

5. Výbor skonštatoval, že do termínu uzávierok podania žiadostí o organizovanie
  MSR 2003, nebola doručená žiadna. Výbor poveril L. Palenčára aby preskúmal
  možnosti riešenia.


V Bratislave 9.4.2002
						Schválil: Poliak, prezident SAG


------------------------------------------------------------------------------------
Príloha: Príspevok pre účastníkov MSR


Príspevok pre účastníkov MSR:
   Dotácia je koncipovaná tak, aby vyrovnala náklady účastníkov, t.j. vzdialenejší
   účastníci majú vyššiu dotáciu na cestovné.

   Cestovné je preplácané maximálne do výšky cestovného vlakom 2.triedou, nad 100 km 
   rýchlik, bez príplatkov a miestenky. Ubytovanie je preplácané maximálne do 
   výšky lacnejšieho ubytovania.

1.  Hlavná kategória
   Určenie: Pre účastníkov hlavnej kategórie.
   Celková čiastka: 5.000,-
   Nárok: cestovné náklady do výąky cestovného vlakom 2.triedou, nad 100 km 
      rýchlik a ubytovanie do výšky lacnejšieho nocľahu za všetky noci.
   Zostatok: presunie sa na dotáciu cestovného

2.  Cestovné
   Určenie: Pre účastníkov majstrovských kategórií (ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky)
   Celková čiastka: 5.000,- + zostatok z hlavnej kategórie
   Nárok: určená čiastka sa rozdelí tak, aby všetci docestovaní účastníci
   mali rovnaké náklady na cestu.
   Postup: spočítajú sa cestovné náklady všetkých týchto účastníkov a
   vydelia sa ich počtom. Ak je dotácia vyššia, preplatí sa celé cestovné
   všetkým, zostávajúce peniaze sa presunú k dotácii na ubytovanie. Ak je
   dotácia menšia, rozdiel (náklady - dotácia) sa vydelí počtom účastníkov.
   Ak mali niektorí účastníci nižšie náklady, neprispieva sa im nič. Vyradia sa
   zo zoznamu a postup sa opakuje. Zostatok: presununie sa na dotáciu ubytovania.

3.  Ubytovanie
   Určenie: Pre účastníkov všetkých kategórií mimo hlavnej (t.j.: ženy,
   juniorky, juniori, žiačky, žiaci, 9x9, 13x13)
   Celková čiastka: 1.000,- + zostatok z cestovného
   Nárok: príspevok na nocľah rovnakou sumou - maximálne do výšky
   lacnejšieho ubytovania ak náklady na nocľah boli preukázateľne vyššie.

   Počty nocľahov s príspevkom:
   kateg.           Počet dotovaných nocľahov
   9x9                    1 noc
   13x13                   2 noci
   ženy, juniorky, juniori, žiačky, žiaci   1 noc
   poznámka: pre účastníka sa jednotlivé nároky sčítajú
   Postup: Celková suma sa vydelí počtom nocľahov účastíkov. Na každý nocľah
       je rovnaký príspevok.
   Zostatok: presununie sa na ceny juniorských kategorií

   Ceny ubytovania: spacák      0,- cca 12 (max. 15) osôb
            Búdková cesta  130,-
            Dom športu   350,-
   Ubytovanie je hradené maximálne do ceny 130,- Sk/noc ak náklady účastníka
   na nocľah boli preukázateľne rovnaké alebo vyššie.