Zápis výboru 21/2002


Zápis č. 21

Zo zasadania výboru SAG, konaného 25.3.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil propozície MSR 2002 a menoval M. Poliaka do funkcie
  predsedu organizačného výboru MSR. M. Poliak zabezpečí nákup
  8 sád medailí, diplomov a putovného pohára pre hlavnú kategóriu.

2. Výbor schválil kritéria účasti na ME v Záhrebe v závislosti  podľa umiestnenia na MSR.
  A kategória - 40000.- Sk, max. štyria účastníci, max. 15000.- Sk na osobu
  Vedúci výpravy, delegát na kongres - Martin Strelka,
  najlepšie umiestnený slovenský hráč na MMSR, ktorý nepôjde na MS, max. do 6. miesta,
  majster Slovenska juniorov, majsterka Slovenska junioriek.
  V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov sa tieto presúvajú do B a C kategórie
  B kategória - max. štyria účastníci, každý min. po 3000.- Sk plus podiel
  z ostatku ((60000 - A kategória)/počet hráčov B a C kategórií), max. 8000.- Sk na osobu
  druhý najlepšie umiestnený slovenský hráč na MMSR, ktorý nepôjde na MS, max. do 6. miesta,
  druhý a tretí z majstrovstiev Slovenska juniorov, majsterka Slovenska žien
  C kategória, dotácia podiel z ostatku ((60000 - A kategória)/počet hráčov B a C kategórií),
  max. 5000.- Sk. účasť bez obmedzenia

3. Knižnica SAG je pre juniorských reprezentantov zdarma. (Týka sa hráčov, 
  ktorí boli schválení Zápisom výboru č. 15 zo dňa 8.1.2002, t.j. Pavol Lisý ml., Michal Hoľa, 
  Lucia Laššáková, Patrik Beck, Boris Karailiev, Veronika Šmídová, Oliver Waczulík,
  Barbora Waczulíková, Barbora Karailieva).

4. Výbor schválil nové Kritériá na výber reprezentanta na MS, s platnosťou od MS 2004.

5. Poliak podá žiadosť na Zmenu pracovnej zmluvy sekretára v súvislosti s pracovným
  úväzkom 18 hod. týždenne, všetky ostané údaje ostávajú nezmenené, s účinnosťou od 1.4.2002.


V Bratislave 25.3.2002
						Schválil: Poliak, prezident SAG

-------------------------------------------------------------------------------

Príloha:	Propozície MSR 2002
Kritériá na výber reprezentanta na MS


Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre go

Miesto turnaja:   Dom športu, Junácka 6,
          832 80 Bratislava

Hrací systém:
Hlavná kategória (MMSR): minimálne 1 kyu, 7 kôl, rovné partie, čas 2 x 90 minút,  
             byoyomi 60 sekúnd, komi 5,5 bodu.
Kategórie ženy, juniori, juniorky (do 18 rokov), žiaci, žiačky (do 12 rokov) (MSR):
             čas 2 x 60 minút,byoyomi 30 sekúnd, komi 5,5 bodu.
             Minimálny počet hráčov v skupine je 2, len členovia SAG.
Kategória 9 x 9:     2 x 15 minút bez byoyomi, otvorené
Kategória 13 x 13:    2 x 30 minút bez byoyomi, otvorené
Víkendový turnaj (VT):  5 kôl švajčiarsky systém, handicapové partie, čas 2 x 
             60 minút, byoyomi 30 sekúnd, komi 5,5 bodu.

Program:
Streda:	 1.5.  13.00 - 13.30         Prezentácia
         14.00 - 18.00         MMSR 1. Kolo
         18.00 - 18.30         Prezentácia 9 x 9
         19.00 - 22.00         MSR 9 x 9
Štvrtok: 2.5. 	 9.30 - 13.30 15.00 - 19.00  MMSR 2. a 3. Kolo
         18.30 - 19.00         Prezentácia 13 x 13
         19.30 - 22.00         MSR 13 x 13
Piatok: 3.5.   9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 	MMSR 4. a 5. Kolo
         19.00 - 22.00         MSR 13 x 13
Sobota:	 4.5.   8.00 - 8.30         Prezentácia MSR a VT
           8.45           Zahájenie
         10.00 - 14.00         MMSR 6. Kolo
         9.00 - 17.00         MSR 1. a 3. Kolo
         9.00 - 17.00         VT 1. a 3. Kolo
         17.00 - 22.00         Konferencia SAG
Nedeľa:	 5.5.  10.00 - 13.00         MMSR. 7. Kolo
         9.00 - 14.00         MSR. 4. a 5. Kolo
         9.00 - 13.00         VT. 4. a 5. Kolo
           14.00           Vyhodnotenie

Ceny: Víťaz hlavnej kategórie 3000.- Sk. Najlepšie umiestnení slovenskí hráči
získavajú právo účasti na MS, ME a MEJ.

Ubytovanie: Hotel Dom športu, Junácka 6, 350.- Sk na osobu a noc.
	   IUVENTA - turistická ubytovňa, Búdková 2, 130.- Sk na noc.

Štartovné:  MMSR           200,- Sk
       MSR, 9 x 9 a 13 x 13   50,- Sk
       VT            100,- Sk

Prihlášky na turnaj a  záväzné ubytovanie 
zasielajte do 26.4.2002 na email sekretar@sago.sk

-----------------------------------------------------------------------------

Zásady výberu reprezentantov Slovenska na Majstrovstvách sveta

1. Právo účasti má majster Slovenska, ak ešte nebol reprezentantom na MS.

2. Ak majster Slovenska už bol na MS, právo reprezentovať na MS má hráč s najvyšším
  súčtom bodov za posledné 4 majstrovstvá Slovenska podľa tabuľky, pri rovnosti bodov
  hráč s najvyšším jednorázovým počtom bodov v tabuľke.

3. Pri účasti na MS sa hráčovi zruší toľko bodov, koľko je v prvom riadku tabuľky.

4. V prípade nemožnosti účasti hráča podľa bodov 1. a 2. právo účasti prislúcha hráčom
  podľa poradia v bodovacej tabuľke. Body sa rušia hráčovi, ktorý prisľúbil účasť posledný.

5. Tieto zásady platia od Majstrovstiev Slovenska v roku 2003.

  Tabuľka bodovania za umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska 
  (bodujú sa len slovenskí hráči):

      umiestnenie rok  rok - 1 rok - 2 rok - 3
        1    15   10    6    3
        2    12    8    5    2
        3    10    6    4    1
        4    8    5    3
        5    6    4    2
        6    5    3    1
        7    4    2
        8    3    1
        9    2
        10    1