Zápis výboru 19/2002


Zápis č. 19

Zo zasadania výboru SAG, konaného 19. 2. 2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor poveril sekretára SAG odoslať podmienky výberu usporiadateľa MSR 2003
   spolu s výzvou na organizovanie MSR všetkým vedúcim klubov.

2. Výbor opravuje termín GPS Moyo v Banskej Bystrici  na 7.-9. 6. 2002.

3. Predseda volebnej komisie volieb 2002 prevzal podklady pre činnosť VK.

4. Výbor poveril prezidenta SAG do nasledujúceho zasadnutia výboru pripraviť návrh
   oslovenia členov SAG ohľadom  1% dane.

5. Výbor poveril Laca Palenčára pripraviť návrh letného tábora go.

6. Výbor rozhodol o zrušení svojho predchádzajúceho rozhodnutia zo dňa 8.1.2002, bod 6.
   Dotácie klubom. Dôvodom  je chyba výboru, nakoľko výbor rozhodol pred termínom
   predloženia odpočtu činnosti klubov. Rozdelením dotácie klubom sa bude výbor zaoberať
   na nasledujúcom zasadnutí.

7. Výbor schválil nákup 40 kusov plátien 9x9 od J. Miliána, materiál je určený
   na propagáciu a krúžky.

V Bratislave 19.2.2002
Schválil: Poliak, prezident SAG