Zápis výboru 16/2002


Zápis č. 16
Zo zasadania výboru SAG, konaného 22.1.2002 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, M. Strelka, Oravec

1. Výbor sa zaoberal protestom proti rozhodnutiu výboru podanom I. Švecom. Po skompletovaní podkladov výbor zaujme stanovisko na nasledujúcom zasadnutí výboru.
2. Výbor poveril I. Oravca aby podal registráciu SAG pre účely získania 1% dane z príjmu podľa novely zákona 366/1999 Z. z. .
3. Výbor poveril M. Strelku vypracovaním kritérií pre účasť na ME v Zágrebe.
4. Výbor neschválil príspevok na cestu lietadlom Petrovi P. Karailievovi na OZA šampionát do Amsterdamu. Výbor schválil preplatiť len polovicu nákladov na ubytovanie.
5. Výbor poveril M. Poliaka rozoslať ponuku juniorským reprezantantom a oznámenie vedúcim klubov ohľadne MEJ v Prahe.
6. Výbor poveril M. Poliaka rozoslať tento text vedúcim klubov a aktívnym hráčom.:

Vážení go priatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa Stanov SAG a Volebného poriadku SAG v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov SAG, je do 31.1.2002 termín podania kandidatúry na funkciu prezidenta, členov výboru a jedného revízora. Revízor sa bude voliť na jeden rok, ostatní (4 + 1), členovia výboru na dva roky.
V kandidátke uveďte meno, funkciu na ktorú kandidujete, funkčné obdobie, krátky volebný prejav, ktorý bude dostupný pre voličov na internete. Podpísanú kandidátku pošlite poštou na adresu SAG, Junácka 6, alebo osobne odovzdajte Sekretárovi SAG, alebo niektorému členovi Výboru SAG. Práca vo Výbore je dobrovoľná, bezplatná, riadi sa Stanovami SAG a Zásadami hospodárenia. Vyžaduje si čas, ochotu niečo urobiť pre rozvoj go na Slovensku. Práce je veľa, ale máme na to dobré podmienky.

Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa tohto VP právo voliť má každý člen SAG, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2002 (do 15.2.2002). Z dôvodu úspory za servisné poplatky banky, navrhujeme posielať členské príspevky hromadne za členov klubu hospodárovi SAG osobne, alebo poštou (v krajnom prípade na účet SAG č.02 – 10983000/7500).

Výbor SAG

V Bratislave 22.1.2002
Schválil: Poliak, prezident SAG