Propozície MSR v rengo pre rok 2007


 Príloha 1. zápisu 006/2007

Propozície MSR v rengo pre rok 2007. 

Miesto konania: Bratislava, 22. 6.2007 9:00 - 18:00   - piatok.
Hrací systém: MacMahon systém na 3 kolá, rovné partie, 6,5 komi, 
čas 60' na dvojicu a partiu, 30" bjojomi, japonské pravidlá. 

Kategória sa otvára pri počte minimálne 4 prihlásených dvojíc.
Superskupina bude vytvorená pre 8 najlepších dvojíc podľa súčtu ratingu 
ich členov k dátumu 1.6. 2007

Dotácie:           Pre usporiadateľa je poskytnutá dotácia na cestovné 
a ubytovanie  účastníkov MSR v rengo. Usporiadateľ poskytuje dotáciu 
na ubytovanie a cestovné do výšky 700,- SK pre prvých 20 závúzne prihlásených.
 Usporiadateľ je povinný najneskôr do 15. 5. 2007 zverejniť časový harmonogram, 
miesto konania a spôsob priznania dotácie pre účastníkov MSR v rengo.

 Propozície MSR v bleskovom go pre rok 2007 

Miesto konania: Bratislava, 22. 6.2007 18:00 - 21:30   - piatok
Hrací systém: MacMahon, supergroup 16 hráčov, 5 kol, rovné partie, 6,5 komi, 
čas 12’ na hráča a partiu, bez bjojomi, japonské pravidlá.