Dotácie pre súťaž GP SR 2005


1. SAG sa zaväzuje prispievať na organizáciu súťaží zaradených do GPSR pre
  rok 2005 nasledovne:
 - organizátor obdrží najneskôr do 21 dní pred termínom organizácie turnaja
  zálohový príspevok podľa bodu 3.
 - prípadné doplnenie finančných prostriedkov vykoná SAG najneskôr do 30
  dní od ukončenia turnaja
 - preplatok je organizátor povinný vrátiť resp. mu bude zohľadnený v
  príspevku na nasledujúcu akciu.

2. Kritériom pre výpočet príspevku SAG je suma (S + Z + D) v zmysle článku 4 
  Propozícií Grand Prix Slovakia v hre Go. Pre účely stanovenia dotácie
  nebude platiť horný limit pre hodnoty S a Z stanovený uvedeným článkom. 3. Výška príspevku SAG sa určí podľa nasledovnej prevodovej tabuľky: (S + Z + D) Výška príspevku v Sk 

         - 399             1 000
       400 - 599             2 000
       600 - 799             3 000
       800 - 999             5 000
      1000 - 1399             8 000
      1400 a viac            10 000

4. Výška zálohy sa stanoví na základe počtu predbežne prihlásených
  účastníkov a priemeru minulých turnajov usporiadaných rovnakým
  usporiadateľom za obdobných podmienok. O výške zálohy rozhodne Výbor SAG.

5. Na príspevok nie je právny nárok a o jeho výške rozhoduje výbor SAG. Pri
  rozhodovaní sa riadi schváleným rozpočtom.