Zápis výboru 008/2007


 Zápis č. 8 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 1. 5. 2007 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil na základe uznesenia konferencie zmeny v rozpočte v kapitole príspevky 
  oddielom a klubom - navýšenie o 14 000,- Sk o príspevok na prenájom priestorov 
  na základe predloženej žiadosti.

2. Výbor schválil nomináciu na súťaž družstiev na turnaji vo Višegráde.:
 - Ivan Oravec, vedúci výpravy
 - Milan Jadroň 
 - Martin Reindl (reprezentant v kategórii študent) 
 - Lucia Laššáková (reprezentantka v kategórii študent)
 - Pavol Lisý (reprezentant v kategórii junior)

3. Výbor berie na vedomie stanovisko rozhodcovskej komisie a súhlasí so zmenou hracieho 
  času na MSR rengo na 50 min a 30 sekúnd bjojomi..

4. Výbor poveril Mira Poliaka prípravou návrhu Zásad výberu reprezentantov Slovenska 
  na Majstrovstvách sveta. V návrhu je potrebné zohľadniť Prime minister cup v Kórei.

5. Výbor poveril generálneho sekretára do 31. 8. 2007 vykonať inventarizáciu hracieho materiálu.

6. Výbor schvaľuje výšku dotácie pre klub za aktívnu členskú základňu na 300,- Sk 
  za aktívneho člena a rok s platnosťou od roku 2007.


V Bratislave 1. 5. 2007
                      Schválil: M. Strelka
                        prezident SAG