Pravidlá Internetových majstrovstiev Slovenska go tímov


Pravidlá Internetových majstrovstiev Slovenska go tímov

Článok 1                    Základné ustanovenia

1.1         Internetové majstrovstvá Slovenska go tímov (ďalej len IMSGT) je ročná súťaž tímov organizovaná Slovenskou asociáciou go (ďalej len SAG).

1.2         Súťaž vyhlasuje Výkonný výbor SAG, ktorý zároveň schvaľuje harmonogram a zodpovedných organizátorov.

1.3         IMSGT sa môžu zúčastniť všetky športové kluby, ktoré sú členom SAG a nominujú do súťaže svoje tímy.

1.4         Ročná sezóna začína v septembri a konči v apríli nasledujúceho roku. Harmonogram nového ročníka musí byť vyhlásený najneskôr 20 dní pred termínom prvého kola a kluby musia nominovať svoje tímy najneskôr 10 dní pred týmto termínom.

1.5         Súťaž sa hrá systémom každý s každým. Poradové číslo sa priradí tímu podľa poradia, v ktorom bola prijatá jeho prihláška.

1.6         Počet kôl závisí od počtu prihlásených tímov. Pokiaľ počet tímov nepresiahne 12, hrá sa súťaž ako jednoligová.

1.7         Jednotlivé kolá súťaže sa hrajú prostredníctvom internetového portálu KGS v miestnosti Slovenský kútik.

Článok 2                    Organizácia

2.1         Klubové tímy

(a)                Tím nesie meno klubu, ktorý reprezentuje. Ak klub prihlási do súťaže viac tímov, k menu sa pridá písmeno (A, B, ...)

(b)               Prihláška tímu musí obsahovať:

                                                  (i)          Meno klubu

                                                (ii)          Zoznam hráčov usporiadaný zostupne podľa aktuálneho ratingu EGF

                                              (iii)          Pre každého jeho meno a názov účtu na KGS, ktorý bude používať počas súťaže

                                              (iv)          Označenie kto je kapitán tímu a kto je jeho zástupca

                                                (v)          Mailovú adresu Kapitána a jeho zástupcu

(c)                Minimálny počet členov tímu je 6 a maximálny 15. Všetci členova tímu musia byť členmi príslušného klubu.

(d)               Členovia tímu sa počas súťaže nemôžu meniť.

2.2         Kapitán tímu

(a)                Každý tím musí mať určeného kapitána a jeho zástupcu,  ktorý v prípade potreby preberie povinnosti kapitána.

(b)               Kapitán je kontaktnou osobou pre príslušný tím a zastupuje svoj tím vo všetkých prípadoch, keď je to potrebné.

(c)                Kapitán najmä:

                                                  (i)          Udržuje kontakt s Manažérom súťaže

                                                (ii)          Určuje zloženie tímu pre jednotlivé kolá

                                              (iii)          Zabezpečuje účasť členov tímu na jednotlivých kolách

                                              (iv)          Kontroluje správne nastavenie parametrov hry pre svojich hráčov

                                                (v)          V prípade potreby vznáša sťažnosti a protesty

                                              (vi)          Zastupuje tím pri riešení sťažností a protestov

2.3         Manažér súťaže

(a)                Manažéra súťaže menuje Výkonný výbor SAG.

(b)               Manažér organizuje celú súťaž a dohliada na regulárnosť jednotlivých kôl a zápasov.

(c)                Manažér súťaže najmä:

                                                  (i)          Udržuje kontakt s kapitánmi tímov

                                                (ii)          Zabezpečuje zverejňovanie nominácie tímov pre jednotlivé kolá a výsledkov jednotlivých zápasov

                                              (iii)          Rieši sporné prípady, protesty a sťažnosti

2.4         Odvolacia komisia

(a)                Odvolacia komisia je trojčlenná a menuje ju Výkonný výbor SAG.

(b)               Odvolacia komisia rieši sporné prípady, pri ktorých niektorá zo strán sporu nesúhlasí s rozhodnutím Manažéra súťaže a podá proti nemu odvolanie.

2.5         Webmaster

(a)                Webmastra menuje Výkonný výbor SAG.

(b)               Webmaster spolupracuje s Manažérom súťaže.

(c)                Webmaster technicky zabezpečuje zverejňovanie informácií o súťaži a jej výsledkoch na stránke SAG.

Článok 3                    Organizovanie zápasov

3.1         Všetky zápasy kola sa musia odohrať v deň stanovený v harmonograme súťaže. Začiatok každého kola je o 20:00.

3.2         Kapitán každého tímu musí najneskôr 24 hodín pred začiatkom kola oznámiť mailom Manažérovi súťaže a Kapitánovi súperovho tímu nomináciu hráčov. Za každý tím hrá 5 hráčov.

3.3         Nominácia hráčov musí byť v súlade s prihláškou:

(a)                Nominovaní hráči musia byť uvedení v prihláške

(b)               Silnejší hráč musí hrať vždy na vyššej doske ako slabší hráč, pričom sa vychádza z poradia v prihláške.

3.4         Zmeny nominácie na poslednú chvíľu sú možné, Kapitán však musí o nich informovať Manažéra súťaže a Kapitána súperovho tímu ešte pred zahájením zápasu.

3.5         Všetky partie sa musia začať najneskôr 30 minút po oficiálnom začiatku kola. Ak sa tak nestane, partia sa považuje za kontumačne prehratú pre ten tím, ktorého hráč nenastúpil na zápas. Ak nenastúpia obaja súperi, bod za partiu nezíska nikto.

3.6         Výsledok zápasu oznámi Manažérovi súťaže Kapitán víťazného tímu mailom hneď po jeho ukončení.

Článok 4                    Pravidlá hry cez Internet

4.1         Všetky hry sa musia odohrať na KGS Go Server© pod účtom, ktorý má hráč  uvedený v prihláške.

4.2         Počas hry je zakázané radiť sa s inými hráčmi, používať odpornú literatúru a programy na hranie go, alebo využívať akékoľvek pomôcky, ktoré sú zakázané na štandardných turnajoch.

4.3         Hrá sa podľa Japonských pravidiel.

4.4         Hráč s čiernymi kameňmi pošle výzvu na hru prostredníctvom systému  hráčovi s bielymi kameňmi.

4.5         Vo výzve nastaví hráč parametre hry nasledovne:

(a)                Veľkosť dosky: 19

(b)               Handicap: 0

(c)                Komi: 6,5

(d)               Hlavný čas: 30 minút

(e)               Byo-Yomi čas: 30 sekúnd

(f)                 Byo-Yomi periód: 5

4.6         V prípade, že sa omylom začne hrať s nesprávne nastavenými parametrami, je možné hru zrušiť a začať odznova, ale iba v prípade, že sa neodohralo viac ako 6 ťahov. Po siedmom ťahu sa hra musí dohrať s aktuálnymi nastaveniami a jej výsledok platí. V prípade chybne nastaveného komi sa výsledok partie spočíta so správnym komi (6,5).

4.7         Hru vyhrá hráč, ktorý získal viac bodov alebo ten, ktorého súper prekročil stanovený čas.

4.8         V prípade ak nie je možné partiu dohrať z technických  dôvodov (napríklad jeden z hráčov stratí internetové pripojenie) platí, že ak sa hra preruší na viac ako 15 minút, alebo opakovane viac ako 2 krát, hráč, ktorý má technický problém, prehrá z technických dôvodov.

4.9         Prerušenie hry je hráč, ktorý nemá technické problémy, povinný oznámiť bezodkladne svojmu kapitánovi, ktorý informuje kapitána súperovho tímu.

Článok 5                    Vyhodnotenie súťaže a penalizácie

5.1         Za každú vyhratú partiu v zápase získa tím jeden pomocný bod.

5.2         Tím, ktorý vyhrá viac partií (pomocných bodov) , získa za zápas 2 body. Ak tímy získajú v zápase rovnaký počet pomocných bodov, získajú za zápas po jenom bode.

5.3         Za každú kontumačne prehratú partiu, dostane tím jeden penalizačný bod.

5.4         Celkové poradie tímov v súťaži sa stanoví nasledovne:

(a)                Hlavným kritériom je súčet bodov získaných za jednotlivé zápasy.

(b)               V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o poradí počet pomocných bodov znížený o počet penalizačných bodov získaných počas súťaže.

Článok 6                    Riešenie sporov

6.1         V prípade sporov počas alebo po skončení zápasu, hráči kontaktujú svojich kapitánov a tí sa musia pokúsiť spornú situáciu urovnať. Ak dohoda nie je možná, kapitáni kontaktujú Manažéra súťaže, ktorý spor rozhodne na mieste.

6.2         V prípade, že niektorá strana nie je s rozhodnutím Manažéra súťaže spokojná, môže sa príslušný Kapitán odvolať a to najneskôr do troch dní od odohrania sporného zápasu. Na neskoršie odvolania sa neprihliada.

6.3         Odvolanie sa posiela mailom, všetkým členom Odvolacej komisie, Manažérovi súťaže a Kapitánovi súperovho tímu.

6.4         Odvolanie musí obsahovať:

(a)                Popis predmetu sporu

(b)               Rozhodnutie manažéra súťaže o predmetnom spore

(c)                Zdôvodnenie, prečo zasielateľ odvolania rozhodnutie Manažéra súťaže považuje za nesprávne.

6.5         Kapitán súperovho tímu a Manažér súťaže sa môžu k odvolaniu vyjadriť. Pokiaľ tak neučinia do 3 dní od obdržania Odvolania, má sa za to, že túto možnosť nemajú záujem využiť.

6.6         Odvolacia komisia musí spor rozhodnúť najneskôr do 10 dní od prijatia podnetu (odvolania) a všetkých vyjadrení. Jej rozhodnutie je konečné.

 

Schválené na Výkonom výbore SAG dňa 11.5.2019