Pravidlá podpory účasti


Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach GO

 1. Podporované podujatia:

  1. European Youth Go Championships

  2. European Pair Go Championship

  3. European Women's Go Championship

  4. European Student Go Championship

  5. European Go Championship

  6. World Amateur Go Championship

  7. International Amateur Pair Go Championship

  8. World Women's Amateur Go Championship

 2. Všeobecné pravidlá podpory:

  1. Zmyslom podpory je zvýšiť účasť reprezentantov Slovenska na vyššie uvedených podujatiach.

  2. O finančný príspevok na účasť môže požiadať člen SAG, ktorý spĺňa podmienky účasti a zaplatil členský príspevok za rok, v ktorom sa organizuje podporované podujatie.

  3. Nárok na príspevok má každý, kto splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

  4. Výšku príspevkov stanoví Výkonný Výbor SAG (VV) na základe skutočnej výšky výdavkov zdokladovaných žiadateľmi o príspevok.

  5. Príspevok slúži na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou na podujatí (doprava, ubytovanie, strava, štartovné a pod.).

  6. Príspevok vyplatí žiadateľovi hospodár SAG po podujatí a na základe rozhodnutia VV.

  7. Pokiaľ o pridelení príspevku rozhoduje výška ratingu, platí rating vypočítaný po odohraní posledných MSR, konaných pred podporovaným podujatím.

 3. Pravidlá podpory, pre konkrétne podujatia: 

Podujatie

Počet príspevkov

Kritériá pre výber reprezentantov

European Youth Go Championships

Šesť účastníkov,

schválený doprovod

Tri príspevky sa pridelia víťazom MSR Juniorov v kategórii U12, U 16 a U20, respektíve žiadateľom s najvyšším umiestnením.

V prípade, že sa v niektorej kategórii MSR Juniorov neuskutoční, tak nárok na príspevok má hráč s najvyšším ratingom v príslušnej vekovej kategórii.

Ostatné príspevky sa pridelia žiadateľom v poradí podľa výšky ratingu. Príspevok sa udeľuje aj schválenej doprevádzajúcej osobe.

European Pair Go Championship

Jeden pár

Príspevok sa udelí žiadateľom s najlepším umiestnením na MSR párov.

V prípade, že by sa nikto so žiadateľov nezúčastnil na poslednom MSR párov, alebo by sa majstrovstvá nekonali, príspevok dostane pár s najvyšším súčtom ratingu, v prípade rovnosti rozhodne vyšší rating silnejšieho z páru

European Women's Go Championship

Jedna žena

Príspevok sa udelí žene s najlepším umiestnením na MSR Žien.

V prípade, že by sa nikto so žiadateľov nezúčastnil na poslednom MSR Žien, alebo by sa majstrovstvá nekonali, príspevok dostane žena s najvyšším ratingom

European Student Go Championship

Jeden študent

Jedna študentka

Príspevok sa udelí žiadateľom s najvyšším ratingom.

 

European Go Championship

Jeden zástupca SAG,

traja hráči

Príspevok dostane

účastník, ktorého výbor poverí zastupovaním SAG na Annual General Meeting of EGF,

1 hráč – majster republiky, resp. záujemca s najlepším umiestnením na MSR,

1 junior – ktorého vyberie výbor (najmä podľa výsledkov MSRJ), 1 hráč – na základe rozhodnutia výboru (divoká karta)

Ak je niektorý z vybraných hráčov mladší ako 18 rokov, môže výbor schváliť aj príspevok pre doprevádzajúcu osobu

World Amateur Go Championship

Jeden reprezentant

Príspevok dostane ten, kto bol vybraný podľa pravidiel výberu reprezentantov Slovenska na významné svetové podujatia.

Príspevok sa poskytne len na dopravu a iba v prípade, že usporiadateľ hradí menej ako 50% cestovných výdavkov

International Amateur Pair Go Championship

Jeden pár

Príspevok sa udelí žiadateľom s najlepším umiestnením na MSR párov.

V prípade, že by sa nikto so žiadateľov nezúčastnil na poslednom MSR párov, alebo by sa majstrovstvá nekonali, príspevok dostane pár s najvyšším súčtom ratingu, v prípade rovnosti rozhodne vyšší rating silnejšieho z páru.

Príspevok sa poskytne len na dopravu a iba v prípade, že usporiadateľ hradí menej ako 50% cestovných výdavkov

World Women'sAmateur Go Championship

jedna žena

Príspevok sa udelí žene s najlepším umiestnením na MSR Žien.

V prípade, že by sa nikto so žiadateľov nezúčastnil na poslednom MSR Žien, alebo by sa majstrovstvá nekonali, príspevok dostane žena s najvyšším ratingom.

Príspevok sa poskytne len na dopravu iba v prípade, že usporiadateľ hradí menej ako 50% cestovných výdavkov

 

 1. Platnosť

  1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť schválením vo výbore SAG a sú účinné pre podujatia organizované od 1.1.2019.

  2. S účinnosťou od 1.1.2019 sa zároveň rušia v súčasnosti platné pravidlá poskytovania finančných príspevkov.

 

Schválené na rokovaní výboru v Kamennom Mlyne 8.6.2019