Zápis výboru 1/2019


Zápisnica č. 1

Zo zasadnutia Výkonného Výboru SAG

Dátum: 7.6.2019

Miesto konania: Kamenný Mlyn

Zúčastnení: M. Poliak, M.Jadroň, J.Waczulík, Soňa Lisá, S.Králik.

Program:

 1. Zmena dokumentu Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach GO

 2. Rozdelenie dotácie

 3. Stav registrácie členov, prihlášky do SAG

 4. Volebný poriadok

 5. Nevyplatené záväzky z minulého obdobia

 6. Nominácia reprezentantky na MEŽ

 7. Zriadenie bežného a transparentného ú

 8. tu vo Fio banke

 9. Zápis do registra MV

Program rokovania bol schválený hlasmi všetkých členov Výkonného Výboru (VV), ktorí zároveň konštatovali že zasadnutie bolo zvolané v súlade s novými stanovami SAG.

 

Priebeh rokovania:

 1. VV odsúhlasil nové Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach GO, ktoré tvoria Prílohu 1 zápisnice.

 2. VV odsúhlasil preplatiť cestovné náhrady:

  1. účastníkom MEJ (Ondrej Králik, Mojmír Štelbacký, Dominika Štelbacká, doprovod Ladislav Palenčár, Zuzana Králiková), MSA (Michal Králik),

  2. ME Pairgo (Zuzana Králiková, Milan Jadroň) podľa doložených dokladov.

 3. M. Poliak referoval o prihláškach a stave registrácie členov do Registra športu. Počet individuálnych členov, ktorý podali novú prihlášku obsahujúcu údaje potrebné k registrácii je cca 30, počet klubov 0. VV sa rozhodol, že pre nové prihlášky a evidenciu členov bude používať registračné čísla vo formáte:

  1. Individuálni členovia: SAG-xxxx (kde xxxx je poradové číslo prihlášky)

  2. Športové kluby: SAG-Kxx (kde xx je poradové číslo prihlášky)

 4. S. Králik pripraví nový text Volebného poriadku, ktorý bude v súlade so Zákonom o športe a novými stanovami.

 5. VV rozhodol, že nevyplatenú odmenu za 3. miesto GPS 2018 pre J. Ďuríka bude vyplatená, keď dotyčný o to požiada. Žiadne iné záväzky z minulých období SAG neeviduje.

 6. VV nominoval na ME žien do Trieru (Nemecko), ktorý sa bude konať v septembri, Zuzanu Králikovú.

 7. VV schválil otvorenie transparentného účtu vo FIO banke s cieľom zjednodušiť administratívu súvisiacu s čerpaním dotácie poskytnutej MŠ a poveruje Prezidenta SAG zriadiť takýto účet.

 8. Podmienky a potrebné náležitosti pre zápis štatutára do registra MV zistí M.Jadroň a na základe zistených informácií zrealizuje Prezident SAG.

 

Rozhodnutia uvedené v zápisnici boli schválené všetkými prítomnými členmi VV. Nikto z členov nevyužil možnosť uviesť v zápisnici odlišné stanovisko k niektorému z prijatých rozhodnutí.

Rokovaniu VV predsedal: Miroslav Poliak

Zapisovateľ: Miroslav Poliak