Zápis výboru 001/2006


Zápis výboru 1

Zo zasadania výboru SAG, konaného 11. 5. 2006 - v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár. 


1. Výbor vzal na vedomie, že EGF pridelilo SAG právo usporiadať ME družstiev 2006. 
  ME sa uskutočnia v termíne 2.- 5. 10. 2006 v Bratislave v priestoroch kasína Reduta.
  Výbor schvaľuje Ruda Krušinu ako riaditeľa turnaja MED.

2. Výbor schválil nominačné kritéria pre ME 2006:

  A kategória: (3) 
  - vedúci výpravy - účastník MSR umiestnený do piateho miesta 
   (v prípade nezájmu prvých piatich vedúceho nominuje výbor) 
  - majster Slovenska žiakov s triedou lepšou ako 12 kyu 
  - majster Slovenska juniorov s triedou lepšou ako 8 kyu 
  B kategória: 
  - účastník MSR umiestnený do ôsmeho miesta 
  - majsterka Slovenska žien 
  C kategória:  
  - člen SAG 

  Systém dotácie 
  V rozpočte na rok 2006 je na túto akciu vyčlenených 40.000,- Sk. 
  A kategória: 30.000,- Sk určené na poistenie, štartovné, najlacnejšie ubytovanie a cestovné, 
    teda cca 10.000,- Sk na osobu, max. 15.000,- Sk na osobu 
  B kategória: 10.000,- Sk, 50 % z kat. A, cca 5000,- Sk na osobu, 
    v prípade nevyčerpania sumy 30.000,- na A kat. rozdiel sa presúva do B kat., max 8.000,- 
    Sk na osobu. 
  C kategória: nevyčerpané prostriedky z A a B kat., delí sa rovným dielom, maximálne do
    výšky 5.000,- Sk na osobu 
  Dotácia pri účasti na jeden týždeň sa kráti na 60 %.

3. Výbor schválil kategórie juniorskej reprezentácie SR

  Juniorská reprezentácia
  A kategória - príspevky na cestovné, ubytovanie a štartovné pre turnaje GPS a výborom
         schválené turnaje v zahraničí.
  B kategória - obdobne ale len na Slovensku a v ČR.
  C kategória - príspevky na cestovné a ubytovanie do výšky 200,- Sk na GPS.
  
  Nárok na príspevok má iba reprezentant, ktorý sa v priebehu 6 mesiacov pred konaním 
  akcie zúčastnil turnaja GPS 
  
  Maximálny príspevok na jedného reprezentanta za kalendárny rok:
  A. kategória 5.000,- Sk
  B. kategória 3.000,- Sk
  C. kategória 2.000,- Sk
  
4. Výbor schválil juniorských reprezentantov SR.
  
  A kategória: Maroš Kráľ, Palko Lisý (majstri v kategóriách do 12 a do 18 rokov)
  B kategória: Lucia Laššáková, Peter Smolárik, Ladislav Virág, Martin Reindl, Michal Králik, Katka Smoláriková, Tomáš Kráľ
  C kategória: Michal Virág
  
  5. Výbor schválil usporiadanie MSR v bleskovom go počas turnaja GPS 
   v Bratislave 10. –11. júna 2006.

6. Výbor schválil výsledky výkonnostnej súťaže juniorov za obdobie 2005/2006.

  Výsledky výkonnostnej súťaže juniorov za obdobie 1. 5. 2005 - 26.2.2006
  
  Meno        Dátum   výk.Tr. kat. zmena Suma v Sk Poznámka 
           narodenia zač kon
  
  Waczulík Oliver  18.01.1990 14k 9k <18 + 4   1.000,- pokles triedy o 1
  Virág Ladislav   11.04.1990 8k 6k <18 + 2    500,-
  Smolárik Peter   22.04.1991 5k 4k <15 + 2    500,-
  Kráľ Maroš     05.02.1992 6k 5k <15 + 1    500,-
  Smolárik Ľubomír  21.06.1992 13k 14k <15 - 1        pokles triedy
  Virág Michal    10.02.1993 12k 12k <15  
  Lisý Pavol ml.   09.02.1995 7k 7k <12  
  Králik Michal   20.06.1995   16k <12 + 2   2.000,-
  Kráľ Tomáš     13.06.1994   16k <12 + 2   2.000,-
  ------------------------------------------------------------
  Spolu 10 juniorov                  7.500,-
  
7. Výbor schválil dotáciu a nomináciu pre účasť na súťaži tímov počas turnaja 
  GP Maďarska vo Visegráde, 20.-21. mája 2006. Výška dotácie je 3.000,- Sk 
  a je určená na cestovné a ubytovanie.
  Ivan Oravec-vedúci výpravy, Milan Jadroň, Juraj Waczulík a Lucia Laššáková
  Náhradník: Martin Strelka.

8. Výbor schválil podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2007. 
  Sú uvedené v prílohe č. 1.


V Bratislave 11.5. 2006

                   Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Príloha č. 1 Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2007 

Termín: 27. 4. - 1. 5. 2007

Kategórie: 
 prvá skupina:  hlavná kategória, ženy,
          juniori, juniorky, žiaci, žiačky 
 druhá skupina:  9x9, 13x13,
 tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne. Žiacke a juniorské kategórie 
nemusia byť súčasťou akcie konanej 27.4.-1.5.2007.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 27.4.-1.5.2007. 
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.

Konferencia riadnych členov: 28.4.2007 (sobota)

Propozície: - Hlavná kategória od 1. kyu vyššie
      - Kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      - Hrací čas:
        hlavná kategória: 90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
        9x9, bleskové go: 15 minút + rýchla smrť
        13x13:      30 minút + rýchla smrť

      ostatné kategórie: 60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      - japonské pravidlá, rovné partie, komi 6,5 bodu
      - hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorená, ostatné kategórie uzavreté

Dotácia SAG:

Prvá a druhá skupina: Cenový fond 20.000,- Sk  réžia 3.000,- Sk
Tretia skupina:    Cenový fond páry 2.000,- Sk, réžia 0,- Sk
           Cenový fond ostatné kategórie 1.000,- Sk, réžia 0,- Sk