Zápis výboru 18/2006


Zápis výboru 18

Zo zasadania výboru SAG, konaného 2.2.2006 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, M. Poliak, I. Oravec

1. Výbor dostal nasledovné kandidatúry na volené funkcie SAG:
  prezident :  Martin Strelka
  člen výboru: Miroslav Poliak
         Ladislav Palenčár
         Ján Milián
         Ivan Oravec 

2. Výbor vymenoval Volebnú komisiu v zložení:

  Milan Jadroň - predseda VK
  Ivo Švec - člen VK
  Miro Šmíd - člen VK 

V Bratislave 2.2.2006		
             Schválil: M. Strelka, prezident SAG