Zápis výboru 10/2018


Zápis Výboru 010/2018 
Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 10.3.2018 v Bratislave, Pub u Zeleného stromu
Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, J.Waczulík, Pavol Lisý st., S.Králik.
 
1. Výbor rozhodol, že nárok na nevyplatené príspevky pre juniorov za rok 2016, nevyplatené k 10.3.2018 v celkovej výške 37,20 €, zanikajú.
2. Výbor poveril J.Waczulíka zaplatit clenské do IGF a EGF pre rok 2018 v požadovanej výške 184 € resp. 200 €.
3. M.Jadron informoval o nadchádzajúcich európskych podujatiach: MEJ v Kyjeve, ME pairgo v Ascone, MS studentov v Cambridgi, ME v Pise. MEJ sa zúcastnia traja juniori. Na ostatné akcie sa zatial nikto neprihlásil.
4. Výbor poveril  M. Poliaka zverejnit na stránke Sago.sk Výzvu na kandidatúru, podla Volebného poriadku.
5. Výbor odsúhlasil Danové priznanie, ktoré vypracoval S.Králik. poveril M.Poliaka odovzdat na DÚ.
6. Výbor odsúhlasil, že na ponuku materiálu z KBA budeme pýtať 10 súprav go kameňov, 10 hodín a jednu demonštračnú dosku. Na ponuku odpovie M. Poliak.
 
Zapísal
Miroslav Poliak