Zápisy výboru 6,7,8,9


Zápis č. 6 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 19. 1. 2005 - v Bratislave
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár

1. Výbor schválil sústredenie juniorských reprezentantov ako prípravu na MEJ 
  počas februárového turnaja v Košiciach. Povedie ho Miroslav Poliak.

2. Výbor schválil zvýšenie dotácie na vedenie účtu klubov na 2000,- Sk ročne.

3. Výbor poveril prezidenta vyzvať vedúcich klubov aby zaslali podklady 
  pre vyhodnotenie činnost za rok 2004.

4. Výbor poveril Miroslava Poliaka a Ladislava Palenčára spracovaním 
  predbežného rozpočtu nákladov MMSR 2005. Termín: 31.1. 2005.

5. Výbor schválil zaplatenie zálohy na ME 2005 v Prahe za 10 účastníkov 
  vo výške 1000 ,- EUR. 

V Bratislave 19. 1. 2005
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

Zápis č. 7 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 28. 2. 2005 - v Bratislave
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár

1. Výbor nominoval reprezentantov pre MEJ 2005 v Košiciach:

V kategórií do 12 rokov:
Pavol Lisý, Daniel Lisý, Katarína Smoláriková

V kategótií do 18 rokov:
Peter Smolárik, Ladislav Virág, Michal Virág, Tomáš Kráľ, Maroš Kráľ, 
Alexandra Šmídová, Vladimíra Laššáková, Magdaléna Lisá.

V Bratislave 28. 2. 2005
				Schválil: M. Strelka, prezident SAG

Zápis č. 8 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 9. 3. 2005 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár

1. Výbor schválil podmienky pre nomináciu reprezentantov na ME 2005 v Prahe

Nominačné kritériá:
A kategória: - jeden účastník MMSR umiestnený do piateho miesta
- majster Slovenska žiakov
- jeden junior umiestnený do 2.miesta na MSR juniorov.
B kategória: - vedúci výpravy
- majsterka Slovenska žien
- jeden účastník MMSR umiestnený na MMSR do 8.miesta
- doprovod k žiakovi.
C kategória: - člen SAG

Systém dotácie :
A kategória: ubytovanie do výšky 10,-EUR/noc, štartovné, cestovné, poistné
B kategória: 50 % z ubytovania a štartovného, cestovné a poistné v plnej výške.
C kategória: Nevyčerpané prostriedky po uspokojení A a B kategórie rozdelené 
       rovným dielom, maximálne do výšky dotácie v B kategórii

V Bratislave 9. 3. 2005
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

Zápis č. 9 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 29. 3. 2005 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak

1. Výbor schválil propozície MMSR a MSR 2005. 
  Uskutočnia sa 27. 4. – 1. 5. 2005 v Dome športu v Bratislave. 
  M.Poliak zabezpečí zverejnenie na internete.

2. Výbor nominoval M.Poliaka ako reprezentanta na MS 2005 v Japonsku.

3. Výbor schválil podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2006. 
  Sú uvedené v prílohe.

4. Výbor schválil zaplatenie členského príspevku EGF vo výške 80,- EUR.

5. M.Strelka informoval, že počas turnaja Toyota tour je potrebné 
  zabezpečiť „priamy prenos“. Prezident požiadal riaditeľa turnaja 
  p.Krušinu o realizáciu požiadavky. 

V Bratislave 29. 3. 2005
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2006 (príloha k zápisu č. 9) 

Termín: 27. 4. - 1. 5. 2006

Kategórie: 
 prvá skupina:  hlavná kategória, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky
 druhá skupina:  9x9, 13x13
 tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 27.4.-1.5.2006. 
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.

Konferencia riadnych členov: 29.4.2006 (sobota)

Propozície: 1. Hlavná kategória od 1. Kyu vyššie
      2. Kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      3. Hrací čas:
        hlavná kategória: 	90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
        9x9, bleskové go: 	15 minút + rýchla smrť
        13x13:     	30 minút + rýchla smrť
        ostatné kategórie: 	60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      4. japonské pravidlá, rovné partie, komi 6,5 bodu
      5. hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorená, ostatné kategórie uzavreté

Dotácia SAG:

Prvá a druhá skupina: 	Cenový fond 20.000,- Sk  réžia 3.000,- Sk
Tretia skupina:    	Cenový fond páry 2.000,- Sk, réžia 0,- Sk
            Cenový fond ostatné kategórie 1.000,- Sk, réžia 0,- Sk