Zápis z členskej konferencie S

uverejnil:Lukas Vyletel 10.06.2015 | kategória:Všeobecné

Zápisnica z Konferencie Slovenskej asociácie go

konanej v Liptovskom Jáne v hoteli

 

Svätojánsky kaštieľ dňa 09.05.2015.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov
3. Voľba zapisovateľa
4. Správa prezidenta SAG
5. Správa hospodára SAG
6. Správa revízora SAG
7. Vyhlasenie výsledkov:
GPS - 2014
MSR žien - 2015
MSR U16 - 2015
MSR U20 - 2015
9x9 - 2015
PEYGC 2015
8. Správa o výsledkoch volieb
9. Schválenie zmeneného volebného poriadku
10. Zrušenie dotácie klubom - členské sa nevracia
11. Diskusia - rôzne
12. Poďakovanie a ukončenie

 

Priebeh konferencie

1. Konferenciu otvoril a riadil prezident SAG Miroslav Poliak. Predniesol návrh programu, ktorý bol odsúhlasený všetkými oprávnenými prítomnými - 27 hlasov za.

2. Zvolení boli 2 skrutátori - Martin Strelka a Ladislav Virág - súhlasili všetci prítomní - 27 hlasov za.

3. Zápisom bol poverený tajomník SAG Milan Jadroň - 27 hlasov za.

4. Prezident SAG Miroslav Poliak predniesol správu - viď príloha - Konferencia vzala správu na vedomie.

5. Hospodár SAG Juraj Waczulík predložil Správu o hospodárení SAG za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 - viď príloha - Konferencia vzala správu na vedomie.

6. Revízor SAG Miroslav Šmíd v správe skonštatoval, že účtovníctvo SAG je vedené v súlade s predpismi, výdavky asociácie boli v súlade so schváleným rozpočtom a k hospodáreniu SAG nemá podstatné výhrady - Konferencia vzala správu na vedomie

7. Výsledky GPS 2014
MSR Žien
MSR U16 - 2015
MSR U20 - 2005
9X9 - 2015

Vyhodnotil člen Výboru SAG Slavomír Králik.
Ocenení dostali medaily a finančné ceny.
Ladislav Virág pozorovateľ a člen SAG vyhodnotil PEYGC 2015 a odovzdal reprezentantom vecné darčeky.

8. 31.03.2015 skončilo dvojročné obdobie revízora Miroslava Šmída. Do volieb nového revízora sa prihlásil jediný kandidát, pozorovateľ a člen SAG Ladislav Virág. V zmysle platného volebného poriadku bol tým automaticky zvolení do funkcie revízora.

9. Prezident Miroslav Poliak odôvodnil potrebu zmien Volebného poriadku SAG platného od 28.04.2001, problémami, ktoré bolo potrebné riešiť pri poslednej voľbe výboru. Konferencia navrhnuté zmeny schválila - za 27 hlasov - Upravený volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia; viď príloha.

10. Konferencia SAG so spätnou platnosťou schválila rozhodnutie výboru SAG zrušiť od roku  2014 dotácie klubom vrátane výplaty členských príspevkov zaplatených členmi jednotlivých klubov. Potrebu tohto opatrenia vysvetlil J. Waczulík zásadným znížením príjmov SAG. Rozhodnutie Konferencie bolo potrebné preto, lebo jedna z minulých Konferencií zaviazala výbor vracať vyzbierané členské príspevky klubom - 27 hlasov za.

11. Diskusia
- člen SAG Michal Králik dostal vysvetlenie o uznaní časti záväzkov SAG voči Jánovi Miliánovi za organizáciu súťaží v minulosti
- prezident SAG Miroslav Poliak informoval o princípoch dotovania športu zo strany štátu - preferuje sa popularita športu v spoločnosti a úspešné výsledky na ME.MS a OH
- člen výboru Juraj Waczulík navrhuje viac využívať internet na komunikáciu, organizáciu súťaží a pod.
- Július Masarovič, člen SAG inicioval založenie go školy pod vedením prvého európskeho profihráča Palka Lisého - 1.prof. DAN

12.  Ukončenie - prezident Miroslav Poliak poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktivity v prospech slovenského go.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.