Zápis výboru 14/2008


 Zápis č. 14  
 Z hlasovania výboru SAG konaného dňa 21. 1.12008.  
  Zúčastnení: M. Strelka, M. Poliak, I. Oravec, J.Milián, L. Palenčár 
 
 1. Výbor schválil úpravu propozícií GPS. 

   Vypúšťa sa bod 5.4. "Do ročníka GPS nemôžu byť zaradené 
	majstrovstvá republiky". 

 V Bratislave 21. 2. 2008 

 Zapísal: L. Palenčár  
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

   
 Nové znenie propozícií: 
 Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go  

	Článok 1. Základné ustanovenia. 

 1.1  Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá dvojstupňová 
     súťaž jednotlivcov v hre Go na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG. 
 1.2  Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG.  

	Článok 2. Systém súťaže GPS. 
 
 2.1  Súťaž GPS prebieha v dvoch ligách. Prvú ligu tvorí 20 hráčov, druhú 
     ligu tvoria všetci ostatní členovia SAG.   
 2.2  Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS. Je vyhodnocovaná osobitne po každom z nich. 
  
	Článok 3. Ročník GPS. 


 3.1  Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných na území SR v priebehu 
     jedného kalendárneho roka. 
 3.2  Do ročníka GPS sa počítajú body za úspešnosť podľa bodu 3.2.1 a body 
     za účasť podľa bodu 3.2.2.. Ak je v ročníku GPS zaradených 16 alebo 
     viac turnajov, počíta sa iba 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.1 
     a 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.2.  

 3.2.1 Body za úspešnosť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa 
     článku 4 vynásobenému počtom vyhratých partií v turnaji.  
  3.2.2 Body za účasť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa člán- 
     ku 4. Ak sa hráč zúčastní menej ako štyroch kôl turnaja, stráca nárok 
     na body za účasť v tomto turnaji. Partie prehraté kontumáciou z dôvo- 
     du neúčasti zároveň znamenajú neúčasť v príslušnom kole.    
  3.3  Ročníka GPS sa zúcastňujú všetci hráci prvej ligy a hráči druhej ligy  
     ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja z ročníka GPS v príslušnom 
     kalendárnom roku.               
  3.4  O poradí v ročníku GPS v oboch ligách rozhoduje:  
     1. vyšší počet bodov     
     2. menší počet turnajov   
     3. vyšší počet bodov za úspešnost  
     4. silnejšia trieda  
  3.5  Z prvej ligy po skončení každého rocníka zostupujú poslední piati hrá- 
     či a nahradia ich prví piati hráči z druhej ligy. V prípade rovnosti 
     poradia o postupujúcom resp. zostupujúcom rozhodne lós.       
  3.6  Ceny udeľované za umiestnenie v ročníku GPS schvaľuje výbor SAG najne-  
     skôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka.        

  Článok 4. Koeficient turnaja. 

  4.1  Ak sa v rôznych skupinách hrá rôzny počet kôl alebo s rôznym časom 
     na partiu, koeficient turnaja sa vypočíta a použije pre každú skupinu 
     osobitne.       
  4.2  Koeficient turnaja dostaneme zaokrúhlením na celé číslo výsledku: 
     ( S + Z + D )*C / K   
  4.3  S je súčet sily všetkých hráčov zúcastnených v turnaji (spolu vo všet-    
     kých skupinách), pričom sila 20k= 10, sila 19k= 11 až po silu 7D= 36. 
     Ak S presiahne 1000, použije sa S = 1000. Ak S nedosiahne 100, turnaj 
     nebude zaradený do ročníka GPS.                
  4.4  Z je počet zahraničných hráčov v turnaji vynásobený desiatimi. Ak je 
     spolu vo všetkých skupinách počet väčší ako 15 pouzije sa 15.  
  4.5  D je počet dní skupiny turnaja vynásobený 50. Ak je dní viac ako 4, 
     použije sa 4.         
  4.6  C je veľkosť základného hracieho času skupiny na partiu v hodinách. 
     Ak je čas väčsí ako 90 minút, použije sa 90.  
  4.7  K je pocet kôl skupiny turnaja. Ak je kôl menej ako 4, použije sa 
     K = 4. Ak je kôl viac ako 10, použije sa K = 10.  

  Článok 5. Turnaje rocníka GPS. 

  5.1  Turnaje zaradené do ročníka GPS musia v plnom rozsahu vyhovovať sú- 
     ťažnému a turnajovému poriadku SAG a týmto propozíciám. O zaradení 
     turnaja do ročníka GPS rozhoduje jeho organizátor a túto skutočnosť 
     zverejní v propozíciách turnaja najneskôr mesiac pred jeho konaním. 
  5.2  Organizátorom turnaja ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG. 
  5.3  Turnaje zaradené do ročníka GPS sa musia hrať na doske veľkosti 19x19 
     a musia byť otvorené pre všetkých hráčov go. Hrací čas musí vyhovovať 
     podmienkam klasifikovateľnosti partie. V hracej miestnosti sa nesmie 
     fajčit.                              
  5.4  Turnaje zaradené do ročníka GPS musia mať v dostatočnom predstihu 
     pred svojim konaním zverejnené propozície na oficiálnej stránke SAG 
     alebo rozoslaním na všetky kluby, ktoré sú členom SAG. Menej ako 
     mesiac pred u skutočnením turnaja sa už nesmie meniť jeho termín, 
     miesto konania ani štartovné a termín podania prihlášok sa nesmie 
     presunúť na skorší termín. Organizátor sa ešte môže rozhodnúť vyradiť 
     turnaj z ročníka GPS.                 
  5.5  Turnaj, ktorý nesplní niektorú z podmienok, nebude zaradený do ročníka 
     GPS, prípadne z neho bude vyradený, ak sa na túto skutočnost príde 
     neskôr. V prípade pochybností výbor SAG rozhoduje, či boli splnené 
     všetky podmienky pre jeho zaradenie. Týmto však nie je dotknutý článok 
     6.1.  

  Článok 6. Záverečné ustanovenia. 

  6.1  Sporné a výnimočné prípady rieši rozhodcovská komisia SAG. 
  6.2  Tieto propozície nadobúdajú platnosť 21.2.2008.