Volebný poriadok


Článok 1. Základné ustanovenia. 
1.1 Volebný poriadok SAG (ďalej VP) určuje spôsob volieb funkcionárov do orgánov SAG. 
1.2 Podľa tohoto VP je volený prezident SAG, ďalší 4 členovia výboru SAG a 1 revízor SAG. 
1.3 Funkčné obdobie funkcionárov podľa bodu 1.2 je dvojročné, pričom funkčné obdobie výboru a revízora sa vždy jeden rok prekrýva. V prípade mimoriadnych situácií konferencia SAG schváli pre niektorých funkcionárov dočasne iné (napr. jedno alebo trojročné) funkčné obdobie, aby k spomínanému prekrytiu došlo. 
1.4 Právo voliť má každý individuálny člen SAG, ktorý ku dňu volieb dosiahol vek 16 rokov a má zaplatené členské príspevky pre obdobie, do ktorého spadá termín volieb (ďalej oprávnený volič). 
1.5 Všetky termíny uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú k termínu riadnej konferencie SAG okolo 1.5. V prípade iného termínu konferencie SAG sa všetky uvedené termíny proporcionálne posunú. V prípade mimoriadnych volieb príslušné termíny schvaľuje orgán, ktorý mimoriadne voľby vyhlásil. 

Článok 2. Volebná komisia. 
2.1 Volebná komisia (ďalej VK) je trojčlenný orgán menovaný výborom SAG podľa článku 5.1. Činnosť VK riadi jej predseda, ktorý je takisto menovaný výborom SAG. Člen SAG musí so svojím menovaním do VK súhlasiť. 
2.2 VK zabezpečuje riadny priebeh volieb podľa tohoto VP. 
2.3 Po úspešnom skončení volieb a prebratí funkcie novými funkcionármi VK automaticky zaniká.

Článok 3. Vyhlásenie volieb. 
3.1 Riadne voľby prebiehajú podľa článku 5. Riadne voľby sú týmto vyhlásené automaticky. 
3.2 V prípade nutnosti môže výbor SAG alebo konferencia SAG vyhlásiť mimoriadne voľby. Mimoriadne voľby prebiehajú podľa článku 5 s osobitne schválenými termínmi. 

Článok 4. Kandidatúra 
4.1 Každý člen SAG, ktorý má právo kandidovať na niektorú z funkcií podľa tohoto volebného poriadku a chce toto svoje právo využiť predloží svoju kandidatúru v písomnej podobe výboru SAG najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roku. 
4.2 Kandidovať je možné zároveň na všetky funkcie, pre ktoré sa voľby konajú. 

4.3 Kandidatúra musí obsahovať: 
a) meno kandidáta 
b) funkciu (funkcie), na ktorú kandiduje 
c) funkčné obdobie, na ktoré kandiduje 
d) volebný prejav 
e) podpis kandidáta 

4.4 Ak je na niektorú funkciu práve toľko kandidátov, ako je potrebné, všetci kandidáti na túto funkciu sú automaticky zvolení a voľby do tejto funkcie sa nekonajú. 
4.5 Ak je na niektorú funkciu menej kandidátov, ako je potrebné, je nutné vyhlásiť mimoriadne voľby a starí funkcionári zostávajú zatiaľ vo funkcii. 
4.6 V prípade, že by niektorý z volených orgánov prestal byť pred skončením svojho funkčého obdobia uznášaniaschopný, je nutné vyhlásiť mimoriadne voľby. 

Článok 5. Priebeh volieb. 
5.1 Výbor SAG do 15.2. menuje VK, pričom žiaden z členov VK nesmie kandidovať na žiadnu funkciu v nastávajúcich voľbách. 
5.2 Predseda VK zároveň s menovaním obdrží od výboru SAG zoznam kandidátov vrátane ich písomných kandidatúr. 
5.3 Od osoby poverenej registráciou členov si VK vyžiada menný zoznam oprávnených voličov spolu s ich aktuálnymi adresami. 
5.4 VK zostaví hlasovacie lístky. 

5.5 Hlasovací lístok musí obsahovať: 
a) názov ”Hlasovací lístok” 
b) meno voliča 
c) volebné obdobie, pre ktoré bude použitý 
d) zoznam kandidátov s funkciami, na ktoré kandidujú 
e) informácia o tom, kde je možné nájsť volebné prejavy 
f) pokuny k voľbám a k vyplneniu hlasovacieho lístka 
g) podpisy všetkých členov VK 
h) návratovú adresu 

5.6 Najneskôr do 28.2. VK doporučene odošle hlasovacie lístky oprávneným voličom. 
5.7 Oprávnení voliči najneskôr do 31.3. pošlú späť vyplnené hlasovacie lístky v zalepenej obálke. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. 
5.8 Najneskôr k poslednému dňu funkčného obdobia voleného orgánu VK zverejní výsledky volieb, ktoré vyhodnotí podľa článku 6. U riadnych volieb je týmto termínom termín konania riadnej konferencie SAG v príslušnom kalendárnom roku. 

Článok 6. Vyhodnotenie volieb. 
6.1 Za prezidenta je zvolený ten, kto dostal najväčší počet hlasov spomedzi kandidátov na prezidenta. 
6.2 Za revízora je zvolený ten, kto dostal najväčší počet hlasov spomedzi kandidátov na revízora. 
6.3 Zvolený prezident sa stáva členom výboru a je vyškrtnutý zo zoznamu kandidátov na členov výboru. Zvolený revízor je vyškrtnutý zo zoznamu kandidátov na členov výboru. 
6.4 Ďalšími členmi výboru sa stanú štyria ďalší kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov spomedzi kandidátov na členov výboru. 
6.5 Pri rovnosti počtu hlasov spomedzi kandidátov, ktorých sa to týka, konferencia SAG rozhodne verejným hlasovaním. Ak konferencia SAG nerozhodne na prvýkrát, urobí sa opakované neverejné hlasovanie až do konečného rozhodnutia. 

Článok 7. Povinnosti VK. 
7.1 VK je povinná viesť menný zoznam členov, ktorým doručila hlasovacie lístky a ktorí z nich hlasovali. 
7.2 VK informuje nových členov volených orgánov o ich zvolení. 
7.3 VK odovzdá všetky náležitosti týkajúce sa uskutočnených volieb generálnemu sekretárovi SAG, ktorý ich archivuje počas celého nasledujúceho funkčného obdobia voleného orgánu.. 

Článok 8. Protesty. 
8.1 Proti rozhodnutiu VK alebo proti priebehu volieb je možné na najbližšej konferencii SAG podať protest. Protest nemá odkladný účinok. 
8.2 Konferencia SAG rozhodne o spôsobe riešenia protestu a zabezpečí, aby o tom bol informovaný ten, kto protest podal i všetci, ktorých sa protest týka. 
8.3 Podanie bezdôvodného protestu môže byť stíhané disciplinárne. 

Článok 9. Záverečné ustanovenia. 
9.1 K výkladu tohoto VP je oprávnený výbor SAG. 
9.2 Tento VP nadobúda platnosť po schválení konferenciou SAG.
 

Dátum schválenia: 28.4.2001
Termín konania schvaľujúcej konferencie SAG: 28.4.2001.
Miesto konania schvaľujúcej konferencie SAG: Chata Erika-Kojšovská hoľa
Podpis prezidenta SAG: RNDr Miroslav Poliak