Zápis Volebnej komisie o prieb

uverejnil:Lukas Vyletel 10.05.2014 | kategória:Všeobecné

Zápis Volebnej komisie ( ďalej VK) o priebehu volieb do orgánov SAG 2014.

VK pracovala v zložení:
Martin Strelka, predseda
Ivan Oravec, člen
Ivo Švec, člen

Priebeh volieb:
voľba prezidenta:
kandidát Miroslav Poliak. zvolený podľa článku 4 Volebného poriadku SAG - jediný kandidujúci.

voľba členov výboru:
VK v zmysle článkov 5 až 7 Volebného poriadku predložila hlasovacie lístky kandidátov: Milan Jadroň, Slavomír Králik, Ján Milián, Lukáš Vyletel a Juraj Waczulík oprávneným voličom, ktorí splnili požiadavky Volebného poriadku (zoznam voličov je uvedený v prílohe 1 zápisu). VK prijala platne vyplnené hlasovacie lístky (zoznam hlasujúcich v prílohe č. 2 zápisu) s nasledujúcim rozdelením hlasov jednotlivým kandidátom: Milan Jadron (16 hlasov), Slavomír Králik (19 hlasov), Ján Milián (4 hlasy), Lukáš Vyletel (14 hlasov) a Juraj Waczulík (14 hlasov).

V zmysle Volebného poriadku sú právoplatne zvolení 4 kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Výsledok volieb:
prezident SAG: Miroslav Poliak
Milan Jadroň, člen výboru
Slavomír Králik, člen výboru
Lukáš Vyletel, člen výboru
Juraj Waczulík. člen výboru

Martin Strelka
Ivan Oravec
Ivo Švec

V Bratislave, 30.4.2014, zápis vyhotovený v 4. rovnopisoch každému členovi VK a jeden pre SAG.

Príloha č. 1: Zoznam oprávnených voličov

Príloha č. 2: Zoznam hlasujúcich, ktorí odovzdali vyplnené hlasovacie lístky

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.