Zápis výboru 18/2011


Zápis z výboru č. 18 (Kamenný Mlyn, 18.6. 2011)
  
Prítomní: Martin Strelka, Ladislav Palenčár, Ladislav Virág, Marek Fülle     

1. Výbor schválil predložený rozpočet. Schválený rozpočet je uvedený  prílohe zápisu.
   Výbor do 31.8 2011 schváli podmienky čerpania položky rozpočtu 
   príspevok na realizované lekcie go.

2. Výbor poveril prezidenta do 30.6. pripraviť a predložiť výboru zápis 
   z členskej konferencie.

3. Výbor poveril prezidenta do 30.6. predložiť výboru návrh úprav v zásadách 
   výberu reprezentanta na VSP tak, aby sa do hodnotenia hráča započítavali 
   aj umiestnenia z ME, MS a SP.