Volebný prejav Ján Milián


Ing. Ján Milián – kandidát na člena výboru SAG

volebné obdobie 2014/2015 

Stav Go na Slovensku dlhšiu dobu stagnuje. Počet aktívnych hráčov je dlhodobo nízky, prírastok nových hráčov je v poslednej dobe nedokázal vyvážiť úbytok starších, skúsenejších hráčov. Domácich turnajov sa vo väčšine miest zúčastňuje stále málo hráčov, a účasť zahraničných je menej než sporadická.Moje predstavy o práci vo výbore SAG v nasledujúcom funkčnom období :

• Kvalita a návštevnosť slovenských turnajov je dlhodobo nižšia než by to bolo želateľné (česť výnimkám). Obnovenie aktívnych kontaktov s ďalšími susedskými Go klubmi (Maďarsko, ...) a obnovenie účasti zahraničných hráčov na viacerých slovenských turnajoch by mohlo pomôcť opätovne zvýšiť atraktívnosť domácich turnajov aj pre širšiu členskú základňu.

• V záujme zvyšovania účasti hráčov na našich turnajoch je nutné zlepšiť tok informácií. Jednak v rámci výboru ako takého, ale taktiež smerom od výboru a organizátorov smerom k hráčom. 

• V záujme zlepšenia efektivity a transparentnosti by bolo vhodné docieliť, aby výbor rozhodoval o všetkých podstatných skutočnostiach s dostatočným predstihom, a bol v lepšom kontakte s vedúcimi klubov a členskou základňou. Jednou z možností by mohla byť aj diskusia online ktorá by mohla komunikáciu sprehľadniť v porovnaní s emailovou komunikáciou. Verím že ak sa budeme navzájom podporovať a pomáhať si, tak dokážeme dosiahnuť zlepšenie situácie v slovenskom Go.