Zápis z členskej konferencie SAG konanej dňa 18.5.2013 v Bojniciach


Program konferencie:

 1. Úvod, otvorenie konferencie
 2. Správa prezidenta o činnosti SAG
 3. Správa prezidenta o hospodárení SAG
 4. Správa revízora SAG
 5. Slávnostné vyhodnotenie súťaží za rok 2012
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 1. Úvod, otvorenie konferencie
  Prezident SAG Marek Fülle otvoril členskú konferenciu privítaním prítomných účastníkov a viedol aj ďalší program konferencie. Členmi volebnej komisie boli Martin Strelka a Xaver Gubáš.
 2. Správa o činnosti
  Správu o činnosti SAG za rok 2012 predniesol prezident SAG Marek Fülle
 3. Správa o hospodárení
  Stručný výber zo správy o hospodárení predniesol prezident SAG Marek Fülle. 
 4. Správa revízora SAG
  Revízor  SAG  Miroslav  Šmíd  v  správe  skonštatoval  že  účtovníctvo  SAG  je  vedené  v súlade  s predpismi,  výdavky  asociácie  boli  v súlade  so  schváleným  rozpočtom  a  k hospodáreniu SAG nemá podstatné výhrady.
 5. Slávnostné vyhodnotenie súťaží za rok 2012
  Prezident  SAG  Marek  Fülle  a organizátor  MSR  Slavomír  Králik  odovzdali  finančné  ceny športovcom za umiestnenie v súťažiach organizovaných v roku 2012:
  Grand Prix SR
  Výkonnostná súťaž juniorov
 6. Diskusia
  V diskusii  bolo  preberané  opatrenie  znížiť  výdavky  SAG  na  rok  2014.  Jednalo  sa  o termíne, o forme organizácie a dĺžke MSR pre rok 2014.
 7. Uznesenie
  Členská konferencia prijala uznesenie:
  • Majstrovstvá Slovenska 2014 sa uskutočnia v termíne 8. mája
   za: 14    proti: 7    zdržal sa: 7
  • Majstrovstvá Slovenska 2014 sa naďalej uskutočnia výjazdovou formou.
   za: 23    proti:2     zdržal sa: 0
  • Dĺžka trvania Majstrovstiev Slovenska SR bola zachovaná na 5 dní.
   za: 20    proti: 0    zdržal sa: 5
  Členská konferencia vymenovala komisiu na vypracovanie podmienok financovania MSR  2014 v zložení: Slavomír Králik, Pavol Lisý ml. a Milan Jadroň Členská konferencia berie na vedomie:
  - správu o činnosti SAG za rok 2012
  - správu o hospodárení SAG za rok 2012
  - správu revízora SAG za rok 2012
V Bojniciach 18.5.2013
Marek Fülle
prezident SAG