Propozície GPS

uverejnil:Stefan Sabo 20.01.2012 | kategória:Všeobecné

Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go

Článok 1. Základné ustanovenia.

1.1 Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá súťaž jednotlivcov v hre Go na
Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG. 1.2 Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG. Článok 2. Systém súťaže GPS.

 Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS. Je vyhodnocovaná osobitne po každom z nich. Článok 3. Ročník GPS.

3.1 Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných v priebehu jedného kalendárneho
roka na území SR ako aj zahraničných turnajov zaradených do turnajového kalendára SAG. 3.2 Do ročníka GPS sa počítajú body za úspešnosť podľa bodu 3.2.1 a body za účasť podľa
bodu 3.2.2. Ak je v ročníku GPS zaradených 16 alebo viac turnajov, počíta sa iba 15 najlepších
výsledkov podľa bodu 3.2.1 a 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.2. 3.2.1 Body za úspešnosť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa článku 4
vynásobenému počtom vyhratých partií v turnaji.
3.2.2 Body za účasť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa článku 4. Ak sa hráč
zúčastní menej ako štyroch kôl turnaja, stráca nárok na body za účasť v tomto turnaji.
Partie prehraté kontumáciou z dôvodu neúčasti zároveň znamenajú neúčasť v príslušnom kole. 3.3 Ročníka GPS sa zúčastňujú všetci hráči, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja z ročníka
GPS v príslušnom kalendárnom roku. 3.4 O poradí v ročníku GPS rozhoduje: 1. vyšší počet bodov 2. menší počet turnajov 3. vyšší počet bodov v turnaji 4. silnejšia trieda 3.5 Ceny udeľované za umiestnenie v ročníku GPS schvaľuje výbor SAG najneskôr do konca
predchádzajúceho kalendárneho roka. Článok 4. Koeficient turnaja. 4.1 Ak sa v rôznych skupinách hrá rôzny počet kôl alebo s rôznym časom na partiu,
koeficient turnaja sa vypočíta a použije pre každú skupinu osobitne. 4.2 Koeficient turnaja dostaneme zaokrúhlením na celé číslo výsledku: ( S + Z + D )*C / K 4.3 S je súčet sily všetkých hráčov zúcastnených v turnaji (spolu vo všetkých skupinách),
pričom 20k = 10, 19k = 11 až po 7D = 36. Ak S presiahne 1000, použije sa S = 1000.
Ak S nedosiahne 100, turnaj nebude zaradený do ročníka GPS. 4.4 Z je počet zahraničných hráčov v turnaji vynásobený desiatimi. Ak je počet zahraničných
hráčov väčší ako 15 použije sa Z = 150. 4.5 D je počet dní skupiny turnaja vynásobený 50. Ak je dní viac ako 4, použije sa D = 200. 4.6 C je veľkosť základného hracieho času skupiny na partiu v hodinách. Ak je čas väčší
ako 90 minút, použije sa C = 1,5. 4.7 K je počet kôl skupiny turnaja. Ak je kôl menej ako 4, použije sa K = 4. Ak je kôl viac
ako 10, použije sa K = 10. Článok 5. Turnaje ročníka GPS. 5.1 Organizátorom turnaja ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG. 5.2 Turnaje zaradené do ročníka GPS sa musia hrať na doske veľkosti 19x19 a musia byť
otvorené pre všetkých hráčov Go. Hrací čas musí vyhovovať podmienkam klasifikovateľnosti partie. 5.3 V hracej miestnosti sa nesmie fajčiť. 5.4 Organizátor turnaja minimálne tri mesiace pred jeho konaním zverejní jeho miesto a termín
konania na stránke SAG alebo rozošle na všetky kluby Go, ktoré sú členom SAG. 5.5 Turnaje zaradené do ročníka GPS musia mať v dostatočnom predstihu pred svojim konaním
zverejnené propozície na oficiálnej stránke SAG alebo rozoslanom na všetky kluby, ktoré sú
členom SAG. Menej ako mesiac pred uskutočnením turnaja sa už nesmie meniť jeho termín,
miesto konania ani štartovné a termín podania prihlášok sa nesmie presunúť na skorší termín. 5.6 Organizátor sa môže rozhodnúť vyradiť turnaj z ročníka GPS. Túto skutočnosť musí oznámiť
najneskôr mesiac pred plánovaným termínom turnaja. 5.7 Turnaj, ktorý nespĺňa niektorú z podmienok, nebude zaradený do ročníka GPS, prípadne
z neho bude vyradený, ak sa na túto skutočnost príde neskôr. V prípade pochybností výbor SAG
rozhoduje, či boli splnené všetky podmienky pre jeho zaradenie alebo vyradenie. Týmto však
nie je dotknutý článok 6.1. Článok 6. Záverečné ustanovenia. 6.1 Sporné a výnimočné prípady rieši rozhodcovská komisia SAG. 6.2 Tieto propozície nadobúdajú platnosť 20. 1. 2012

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.