Podmienky čerpania prostriedkov z rozpočtu na lekcie Go pre začiatočníkov a kurzy pre pokročilých


Pojmy:
- Prednáška - je určená predovšetkým laickej verejnosti a vykonáva sa v prednáškovej sále pomocou prezentačnej techniky. Cieľom je osloviť čo najširšiu verejnosť a dostať Go do povedomia bežných ľudí.
- Kurz - je určený predovšetkým záujemcom o hru Go, čiže pokročilým. Pokročilým sa rozumie osoba, ktorá pozná pravidlá hry Go. Zvyčajne prebieha ako doprovodná akcia Go-turnaja, ale nie je podmienkou.
- Prezentácia - je určená predovšetkým laickej verejnosti a vykonáva sa prevažne ako doprovodná akcia, na ktorej sa vysvetlujú pravidlá a hrajú inštruktážne hry so začiatočníkmi
- Prednáška, kurz a prezentácia bude ďalej jednotne označené ako školenie.
- Školiteľ je osoba, ktorá vykonáva školenie.
- Žiadateľom dotácie na školenie bude určený výhradne zaregistrovaný klub, jednotlivec (občan SR) môže žiadať iba v prípade že nie je členom žiadneho z fungujúcich klubov v SR.
- Prednášajúci musí byť členom SAG, alebo ČAGO.
- Dotácia bude poskytnutá na základe preukázania vykonania školenia prednášajúcim alebo klubom, ktorým je prednášajúci zastúpený alebo organizovaný.  Dokladom bude buď program, kde je uvedený rozsah a forma školenia, alebo kontakt na organizátora akcie, ak ním nie je samotný žiadateľ.  
- Akcia musí byť dopredu ústne alebo písomne oznámená prezidentovi SAG alebo aspoň jednomu členovi ogranizačného výboru SAG najneskôr 5 dní pred začiatkom školenia. Z oznamu musí byť jasný aspoň predbežný rozsah akcie, čiže či ide o prednášku, kurz alebo prezentáciu, počet prednášajúcich a celkový počet hodín.

Tarify:
1. Prednáška o hre Go v rámci nejakého významného slovenského alebo medzinárodného kultúrneho alebo športového podujatia, výstavy, seminára, atď. navrhujem 20,-EUR za hodinu prednášania.
2. Prezentácia hry Go v rámci významného slovenského alebo medzinárodného športového alebo kultúrneho podujatia. Rozumie sa pod tým sprievodná akcia podujatia, kde sa prezentuje Go, vysvetľujú pravidlá a vykonávajú inštruktážne partie pre nových záujemcov. Navrhujem paušálne 2,-EUR na hodinu na školiteľa.
3. Kurz je predovšetkým určený pokročilým hráčom a preto navrhujem tarifu 30,-EUR za hodinu. Školiteľ kurzu (ak je ním amatér)by mal mať minimálny rating 2000 bodov v EGF.
4. Ucelený cyklus lekcií – 10 lekcií ukončených turnajom pre účastníkov v rozsahu nie dlhšom ako 3 mesiace - jednotná cena 50,- Euro na školiteľa.