Zápis výboru 3/2004


Zo zasadania výboru SAG, konaného 6. 10. 2004 - v Dome športu. Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár 


1. Výbor SAG rozhodol o zmene konania MSR párov. Majstrovstvá zorganizuje Výbor SAG. 
   Termín sa nemení 30. – 31. október 2004. Miesto konania Dom športu.

2. Výbor zaviazal generálneho sekretára predložiť vyúčtovanie akcii usporiadané v priebehu 
   roka 2004. V termíne do 30. 10. 2004.

3. Výbor zobral na  vedomie zrušenie turnaja GPS v Dolnom Štále. Turnaj bol zrušený 
   zo závažných osobných dôvodov organizátora.

4. Výbor vzal na vedomie informáciu od prípraného výboru (usporiadateľa) MEJ 2004.
   MEJ sa uskutoční v priestoroch Ferocentra Košice v termíne 3.-6. marec 2005.

5. Výbor poveril J. Miliána  predložiť výboru špecifikáciu rozpočtu  MEJ ako podklad 
   pre žiadosť na MŠ – termín do 13. 10. 2004.

6. Výbor poveril  sekretára predložiť J.Miliánovi súpis hracích súprav, hodín a materiálu 
   v zmysle požiadavky.

7. Výbor SAG požiadal Go klub Košice o preskúmanie možností usporiadať MSR 2005.