Zápis výboru 23/2004


Zo zasadania výboru SAG, konaného 29. 3. 2004 - v Dome športu. Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár. 

1. Výbor schválil uhradenie zálohy na ME 2004 v Tuchole, Poľsko za 11 účastníkov 
  vo výške 902,-EUR

2. Výbor schválil navýšenie rozpočtu položky MEJ o 10.000,- Sk, vzľadom k možnosti
  zväčšiť počet účastníkov využitím ponuky spoločnej dopravy s ČAGO.

3. Výbor schválil nomináciu na MEJ 2004 Kolín, Nemecko 29. 4.- 2. 5.2004.
  Šiesti hráči a dvaja dospelí doprevádzajúci majú plne hradené cestovné, 
  ubytovanie, poistenie. Štyria hráči majú hradených 50% týchto nákladov. 
  Okrem toho bude vo výprave jeden rodič - samoplatca.
  Plne hradené náklady majú Lisý Pavol ml., Smolárik Peter, Smoláriková Katka, 
  Kráľ Maroš, Lukáč Martin, Kráľ Tomáš, Ján Milián a Pavol Lisý st.
  Príspevok vo výške polovice nákladov dostanú Virág Ladislav ml., Smolárik Ľubo, 
  Virág Michal a Lisý Daniel.
  Vedúcim výpravy je Ján Milián.

4. Výbor schválil volebnú komisiu v zložení:
  Ivo Švec predseda, Milan Jadroň, Rastislav Vallo

5. Výbor poveril Martina Strelku aby pripravil a rozoslal materiál „Výzva na dar 2% dane"

6. Výbor vzal na vedomie informáciu o podaní daňového priznania SAG za rok 2003.

7. Výbor schválil podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2005. Viď príloha.


V Bratislave 29.3. 2004

						Schválil: M. Strelka, prezident SAG


Príloha č. 1
 Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2005 

Termín: 27. 4. - 1. 5. 2005

Kategórie: prvá skupina:  hlavná kategória, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky
      druhá skupina:  9x9, 13x13
      tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 28. 4 - 2. 5. 2003. 
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.

Konferencia riadnych členov: 30.4.2005

Propozície: 1. Hlavná kategória od 1. Kyu vyššie
      2. každá kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      3. Hrací čas:
        hlavná kategória: 	90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
        9x9, bleskové go: 	15 minút + rýchla smrť
        13x13:     	30 minút + rýchla smrť
        ostatné kategórie: 	60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      4. japonské pravidlá, rovné partie, komi 6,5 bodu
      5. hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorená, ostatné kategórie uzavreté

Dotácia SAG:

  Prvá a druhá skupina: 	Cenový fond 20 000.- Sk  réžia 3.000.- Sk
  Tretia skupina:    	Cenový fond páry 2.000.- Sk, 
                ostatné 1000.- Sk, réžia 0 Sk