Zápis výboru 17/2003


Zápis č. 17

Zo zasadania výboru SAG, konaného 29. 7. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L.Palenčár.

1. Výbor schválil zaradenie Lucie Laššákovej ako pomocného inštruktora pre 
  detský letný tábor go v Poráči. SAG uhradí ubytovanie a stravu.
2. Výbor predkladá návrh propozícií MSR družstiev (je v prílohe).
  V rozpočte schválená dotácia je 14 000,- Sk. Nárok na dotáciu má iba 
  jedno družstvo z klubu.
  Termín: 27.-28.9.2003
  Vyhlasovateľ (SAG) dotuje ubytovanie v plnej výške a cestovné
  náklady podľa nasledujúceho kľúča: v mieste    0,- Sk
                   do 100 km  400,- Sk
                   do 300 km  800,- Sk
                   nad 300 km  1200,- Sk
  Uzávierka na prihlášku usporiadateľa  do 20. 8. 2003
  Uzávierka prihlášok družsiev      do 31. 8. 2003
  (uzavretie zostavy družstva pri prezentácii)

  Pripomienky k návrhu propozícií a prihlášky adresujte na sekretar@sago.sk

  V Bratislave 29. 7. 2003
                    Schválil: M. Strelka, prezident SAG

  Príloha k zápisu č. 17

  Propozície Majstrovstiev SR družstiev

1. MSR sa uskutočnia pri účasti minimálne štyroch družstiev
2. Družstvá nominujú kluby Go. Klub môže nominovať aj viac družstiev.
3. Družstvo je trojčlenné. Minimálne dvaja členovia družstva musia byť 
  členom klubu. Minimálne dvaja členovia družstva musia byť z kategórií 
  ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky.
4. Nasadzovanie na dosky je podľa aktuálneho ratingu.
5. Hrací čas: 60 minút + 30 sekúnd bjójomi
6. Japonské pravidlá, rovné partie, 6,5 komi
7. Systém nasadzovania: 3-4 družstvá – systém každý s každým dvojkolovo
			5-6 družstiev – každý s každým
			7 a viac – 5 kôl švajčiarsky systém
8. Kritériá na určenie poradia:	- počet bodov (víťazstiev družstva)
				- počet víťazných partií členov družstva
				- SODOS
				- SOS
				- vzájomné stretnutie
  pri zhodnosti všetkých kritérií sa poradie zdieľa
9. Štartovné:  300,- Sk za družstvo