Zápis výboru 13/2003


 Zápis č. 13 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 3.5. v Zlatej Idke
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár, J. Milián

1. Výbor rozhodol o prepožičaní putovného pohára majstrovi Slovenska. 
  Majsrom Slovenska sa stáva najlepšie umiestnený slovenský hráč 
  v otvorených majstrovstvách SR.

2. Výbor schválil zvýšenie položky rozpočtu SAG MSR - dotácia na cestovné a 
  ubytovanie.
  Pre ostatné kategórie MSR.
  Účastníkom ostatných kategórií MSR (okrem hlavnej skupiny) bude hradené 
  ubytovanie na jednu noc a 50% cestovných nákladov v cene bežného cestovného.

3. Vybor navrhuje na schválenie členskou konferenciou odmeny nasledovne:
  - členom rozhodcovskej komisie:
   Ivo Švec, Mariín Hrdina, Ladislav Palenčár, každému 1500,- Sk
  - členom klasifikačnej komisie:
   Marian Hrdina, Ivo Švec, každému 1500,- Sk.
  - webmastrom:
   Rastislav Vallo, Marian Hrdina, každému 2000,- Sk

4. Výbor schválil podmienky kvalifikácie a rozdelenia dotácie reprezentantom 
  SR pre ME 2003 v Petrohrade.

  A kategória:
  najlepšie umiestnený slovenský hráč v hlavnej kategórií MMSR do piateho 
  miesta redukovaného poradia,
  majster Slovenska v juniorskej kategňorii s lepším ratingom,
  Výška príspevku pre A kategóriu je 50 000,- Sk max. 30 000,- Sk na jedného.
  Nevyčerpané prostriedky z A kategórie sa presunú do B kategórie.

  B kategória:
  Člen SAG. Výška príspevku je pomerná časť z celkovej sumy 25 000,- Sk + 
  nečerpané z A kategórie rozdelená jednotlivým účastníkom.
  Maximálny príspevok na osobu je 10 000,- Sk.

V Zlatej Idke, 3. 5. 2003
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG