Zápis výboru 19/2011


Prítomní: Marek Fülle, Ladislav Palenčár, Ladislav Virág
1. Výbor schválil rozpočet na rok 2012, ktorý bude promptne zaslaný vedúcim jednotlivých klubov.

2. Výbor schválil podmienky čerpania prostriedkov z rozpočtu na lekcie Go pre začiatočníkov a kurzy pre pokročilých. (podmienky k nahliadnutiu tu)

3. Výbor vyzýva organizátorov súťaží:
   3 a) predložiť návrhy na termíny turnajov zaradených do GPSR do súťažného kalendára na rok 2012 do 31.12.2011. Žiadame zasielať konkrétne termíny. V prípade zmeny termínu platí naďalej  požiadavka, že termín musí byť známy minimálne mesiac vopred. Turnajový kalendár bude schválený a zverejnený do 20.1.2012. Oznamujeme, že do GPS budú zaradené 2 české turnaje : 25.02.2012 - 26.02.2012 VIII. Blanenský turnaja turnaj v  Mikulove (zatiaľ nie je v kalendári).
Výbor zároveň schválil pre hráčov z východného Slovenska príspevok na cestu na tieto turnaje vo výške : Blansko 16 EUR na osobu, Mikulov 17,70 EUR na osobu.

    3 b) Výbor vyzýva záujemcov o organizovanie MSR 2012 o predloženie návrhov do 15.1.2012. Záujemcom budú na vyžiadanie poskytnuté podmienky dotácií zo strany SAG. Doporučený termín 4. - 8. máj 2012

    3 c) Výbor vyzýva záujemcov o organizovanie MSRJ 2012 o predloženie návrhov do 31.12.2012. Záujemcom budú na vyžiadanie poskytnuté podmienky dotácií zo strany SAG. Doporučený termín 11. - 12. február 2012. Výbor oznamuje, že
umiestnení na 1. - 3. mieste na MSRJ v jednotlivých kategóriách majú nárok na príspevok na ubytovanie a cestovné na turnaje zaradené do GPSR od MSRJ 2012 do MSRJ 2013.

4. Výbor schvaľuje pre majstra Európy 2011 Paľka Lisého príspevok na MEJ 2012 do San Peterburgu 400 EUR.
   Výbor schválil dotáciu 400,- EUR na MSRJ na prípadne iný turnaj v Európe podľa nasledovných kritérií:
    a) Víťaz otvorenej kategórie MSRJ
    b) Ak nebudú otvorené všetky kategórie, tak pôjdu okrem víťazov otvorených kategórií hráči podľa následných kritérií:
           b1)  najlepší z neotvorených kategórií, ktorí štartovali vo vyššej kategórii
           b2)  2. v poradí z otvorenej kategórie
           b3) najlepší junior podľa ratingu do celkového počtu 4 ľudí mimo Paľka Lisého, ak využije ponuku na účasť v San Peterburgu.
Celkový príspevok 400 eur sa proporcionálne rozdelí podľa preukázaných nákladov vrátane doprovodu.

5. Výbor schvaľuje pre majstra a vicemajstra SR príspevok na účasť na kongrese vo výške 250 eur na osobu.

6. Výbor schvaľuje pre účasť na MS pre hráča podľa tabuľky na výber reprezentanta na VSP príspevok vo výške 500 eur.


7. Výbor SAG schválil pokračovanie programu podpory talentovanej mládeže platný pre rok 2012. Člen SAG, ktorý splní nasledujúce výkonnostné kritéria, má nárok na príspevok na úhradu cestovných nákladov spojených s účasťou na turnajoch
zaradených do Grand Prix SR. požadované výkonnostné kritéria:
vo veku do 12 rokov minimálna trieda 18 kyu
vo veku do 14 rokov minimálna trieda 15 kyu
vo veku do 16 rokov minimálna trieda 11 kyu
vo veku do 18 rokov minimálna trieda 6 kyu
Hráč má nárok na príspevok počas celého roka, v ktorom dovŕšil danú vekovú hranicu.

8. Výbor schválil príspevok na projekty klubom do výšky max. 100 eur na projekt a maximálne dva projekty na klub, podliehajúce písomnému predloženiu projektu výboru a jeho nasledovného schválenia výborom.

9. Výbor schvaľuje nové Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go