Zápis výboru 17/2002


Zápis č. 17

Zo zasadania výboru SAG, konaného 5.2.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec


1. Výbor dostal nasledovné kandidatúry na volené funkcie SAG:
  prezident : Martin Strelka
  člen výboru: Miroslav Poliak
        Ladislav Palenčár
        Ján Milián
        Ivan Oravec
        Martin Strelka
  revízor:   Juraj Waczulík

2. Výbor schvaľuje príspevok na založenie klubu Kirin Ki-In vo výške 2000.- Sk,
  tri plastové súpravy kameňov a tri plátené gobany 19x19.
  Výbor schválil príspevok na činnosť na rok 2001 vo výške 2000.- Sk na základe
  predloženého zoznamu aktivít.
  Klub Kirin Ki-In vznikol na začiatku roku 2001, ale príspevok zatiaľ nedostal.

3. Výbor prejednal protest Iva Šveca a nasledovne rozhodol k bodom.
  Ceny víťazom GPS – v platnom rozpočte je schválená výška cien pre víťazov GPS 2001 vo
  výške 17.250,- Sk. Výbor konštatuje, že nedošlo k porušeniu platných dokumentov SAG.
  Oddelenie stĺpcov GPS a ING od dotácií klubom – výbor považuje stĺpce za oddelené.
  Viazanosť poskytnutia dotácie na členstvo v SAG – Výbor trvá na svojom stanovisku.
  V platných Zásadách pre dotovanie klubov je uvedené „SAG podporuje činnosť klubov
  podľa svojich možností“.

4. Výbor poveril Laca Palenčáa osloviť košické kluby ohľadne účasti dvoch hráčov
  a jedného doprovodu na MEJ v Prahe. Miro Poliak osloví Vladku Laššákovú.
  Termín odpovede do 11.2.2002.

5. Výbor opravuje termín MSR 2002 na 1.-5.5.2002 v Kalendári GPS.

6. Výbor schválil podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2003 (Príloha 1)

7. Výbor informuje, že SAG bola zapísaná do registra určených právnických osôb pre
  príjem 1% dane z príjmu pod spisovou značkou NCRpo 3187/01.


V Bratislave 5.2.2002
						Schválil: Poliak, prezident SAG

-------------------------------------------------------------------------------------

Príloha 1.

Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2003

Termín: 30.4.-4.5.2003

Kategórie: prvá skupina: hlavná kategória, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky
      druhá skupina: 9x9, 13x13
      tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 30.4-4.5.2003.
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.


Konferencia riadnych členov: 3.5.2003

Propozície: 1. Hlavná kategória od 1. Kyu vyššie
      2. každá kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      3. Hrací čas:
             hlavná kategória: 90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
             9x9, bleskové go: 15 minút + rýchla smrť
             13x13:          30 minút + rýchla smrť
             ostatné kategórie: 60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      4. japonské pravidlá, rovné partie, komi 5,5 bodu
      5. hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorené, ostatné kategórie uzavreté

Dotácia SAG:
Prvá a druhá skupina: Cenový fond   17.000.- Sk           réžia 3.000.- Sk
Tretia skupina:    Cenový fond páry 2.000.- Sk, ostatné 1000.- Sk  réžia   0.- Sk