Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go - 2003


Článok 1. Základné ustanovenia. 

1.1 Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá dvojstupňová súťaž
  jednotlivcov v hre Go na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG. 
1.2 Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG. 

  Článok 2. Systém súťaže GPS. 

2.1 Súťaž GPS prebieha v dvoch ligách. Prvú ligu tvorí 20 hráčov, druhú ligu
  tvoria všetci ostatní členovia SAG. 
2.2 Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS. Je vyhodnocovaná osobitne po každom 
  z nich.
 
Článok 3. Ročník GPS. 

3.1 Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných na území SR v priebehu
  jedného kalendárneho roka. 
3.2 Do ročníka GPS sa počítajú všetky body získané na turnaji ročníka GPS
  podľa bodu 3.2.1 a body za účasť podľa bodu 3.2.2. Ak je v ročníku GPS
  zaradených 10 alebo viac turnajov, počíta sa iba 8 najlepších výsledkov
  podľa bodu 3.2.1 a 8 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.2. 
3.2.1 Do ročníka GPS sa počíta maximálne toľko kôl, koľko je uvedených v
   propozíciách daného turnaja. Pri počte kôl väčšom ako 6 sa započíta do
   ročníka GPS len výsledok z prvých 6 kôl. Ak sa v rôznych skupinách hrá rôzny
   počet kôl, do ročníka GPS sa započíta v skupine s vyšším počtom kôl počet
   bodov po kole, ktoré bolo posledné v skupine s nižším počtom kôl. Pri
   systéme každý s každým sa rátajú iba body za odohrané partie. 
3.2.2 Body za účasť sa pridelujú podľa počtu zúčastnených hráčov na turnaji:
   pri počte menšom ako 50 hráčov jeden bod, pri počte 50 hráčov a viac dva
   body. Ak sa hráč zúčastní menej ako štyroch kôl turnaja, stráca nárok na
   body za účasť v tomto turnaji. Partie prehraté kontumáciou z dôvodu neúčasti
   zároveň znamenajú neúčasť v príslušnom kole. 
3.3 Ročníka GPS sa zúčastňujú všetci hráči prvej ligy a hráči druhej ligy,
  ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja z ročníka GPS v príslušnom
  kalendárnom roku. 
3.4 O poradí v ročníku GPS v oboch ligách rozhoduje: 
  1. vyšší počet bodov 
  2. menší počet turnajov 
  3. vyšší počet bodov v turnaji 
  4. silnejšia trieda 
3.5 Z prvej ligy po skončení každého ročníka zostupujú poslední piati hráči
  a nahradia ich prví piati hráči z druhej ligy. V prípade rovnosti poradia o
  postupujúcom resp. zostupujúcom rozhodne lós. 
3.6 Ceny udeľované za umiestnenie v ročníku GPS schvaľuje výbor SAG
  najneskôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Článok 4. Turnaje ročníka GPS. 

4.1 Turnaje zaradené do ročníka GPS musia v plnom rozsahu vyhovovať
  súťažnému a turnajovému poriadku SAG. Ich počet, termíny a organizátorov
  schvaľuje výbor SAG najneskôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka. 
4.2 Organizátorom turnaja ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG. 
4.3 Turnaje zaradené do ročníka GPS sa musia hrať na doske veľkosti 19x19.
  Minimálny počet kôl musí byť 5 (ak nie je na turnaji menej, ako 6 hráčov).
  Ak budú hráči na turnaji rozdelení do skupín, musí byť minimálny počet
  hráčov v jednej skupine šesť. Hrací čas musí vyhovovať podmienkam
  klasifikovateľnosti partie.
4.4 Do ročníka GPS nemôžu byť zaradené Majstrovstvá republiky. 
4.5 Turnaje zaradené do ročníka GPS musia byť handicapové, s redukovanými
  handicapmi od RH-2 až po RH-4, alebo s rovnými partiami. Handicapový turnaj
  sa musí hrať švajčiarskym systémom, alebo systémom každý s každým, rozdiel
  tried väčší ako 9 sa dorovnáva za každú triedu 5 bodmi. Turnaj s
  redukovanými handicapmi alebo s rovnými partiami sa musí hrať MacMahonovým
  systémom. 
4.6 Ak je na turnaji ročníka GPS 6 a menej hráčov, musí sa hrať systémom
  každý s každým. 

Článok 5. Záverečné ustanovenia. 

5.1 Sporné a výnimočné prípady rieši rozhodcovská komisia SAG. 
5.2 Tieto propozície nadobúdaju platnosť 10.1.2003.