Dotácie pre súťaž GP SR 2006


1. SAG sa zaväzuje prispievať na organizáciu súťaží zaradených do GPSR pre
  rok 2006 nasledovne:
 - organizátor obdrží najneskôr do 21 dní pred termínom organizácie turnaja
  zálohový príspevok podľa bodu 3.
 - prípadné doplnenie finančných prostriedkov vykoná SAG najneskôr do 30
  dní od ukončenia turnaja
 - preplatok je organizátor povinný vrátiť resp. mu bude zohľadnený v
  príspevku na nasledujúcu akciu.

2. Kritériom pre výpočet príspevku SAG je suma (S + Z + D) v zmysle článku 4 
  Propozícií Grand Prix Slovakia v hre Go. Pre účely stanovenia dotácie
  nebude patiť horný limit pre hodnoty S a Z stanovený uvedeným článkom. 
  Pre účely dotácie sa pri výpočte koeficientu D pri základnom hracom čase
  menšom ako 60 minút započítajú maximálne 2 dni.

3. Výška príspevku SAG sa určí podľa nasledovnej prevodovej tabuľky:

       (S + Z + D)            Výška príspevku v Sk 

         - 399             1 000
       400 - 599             2 000
       600 - 799             3 000
       800 - 999             5 000
      1000 - 1399             8 000
      1400 a viac            10 000

4. Výška zálohy sa stanoví na základe počtu predbežne prihlásených
  účastníkov a priemeru minulých turnajov usporiadaných rovnakým
  usporiadateľom za obdobných podmienok. O výške zálohy rozhodne Výbor SAG.

5. Na príspevok nie je právny nárok a o jeho výške rozhoduje výbor SAG. Pri
  rozhodovaní sa riadi schváleným rozpočtom.

 Zásady dotovania klubov 

1. SAG finančne podporuje činnosť klubov podľa svojich možností.

2. Dotácia klubu sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa stanoví
  na základe veľkosti aktívnej členskej základne,
  druhá časť na základe aktivít klubu a jeho členov.

3. Dotácia za aktívnu členskú základňu.
  Klub dostane za každého člena, ktorý zaplatil za daný rok
  členský poplatok SAG a zúčastnil sa počas roka aspoň jednej
  súťaže organizovanej SAG (GPS, Ing, MSR všetkých kategórií,
  regionálne majstrovstvá, …) stanovenú dotáciu. Výšku dotácie
  na daný rok stanoví a zverejní výbor SAG pred začiatkom roka.

4. Dotácia za aktivity.
  Tri štvrtiny určených finančných prostriedkov sa rozdelí
  medzi jednotlivé kluby pomerne podľa počtu bodov získaných 
  nasledovne:
  a) za každú účasť člena klubu na turnaji riadenom SAG 
    (MMSR, MSR, GP SR, Ing Chang Ki) klub získava + 1 bod
  b) za každý klasifikačný stupeň získaný členom klubu
    (výkonnostná trieda, klasifikácia na triedu dan) okrem
    19.kyu 2 body
  c) za získanie triedy 19.kyu (získanie triedy 20. kyu sa
    nehodnotí) + 4 body
  d) za stratu každého klasifikačného stupňa - 2 body
  e) za stratu triedy 19.kyu 4 body
  
  Body sa započítavajú klubu, ktorého členom je hráč v čase 
  konania započítavanej akcie. Klub si nemôže nárokovať body za
  hráča so spätnou platnosťou. Tie isté body nemožno započítať
  dvom klubom.
  
  Vypočítané dotácie pre jednotlivé kluby sa zaokrúhľujú s
  presnosťou na 10 Sk. 
  
  Jednu štvrtinu určených finančných prostriedkov rozdelí výbor
  SAG na základe ďalších dokladovaných aktivít klubov.

5. Hodnotiacim obdobím je kalendárny rok.

6. Podklady k bodovaciemu systému zhromažďuje a výboru
  predkladá klasifikačná komisia.

7. Doklady o ďalších aktivitách odovzdajú výboru kluby 
  do 31. januára nasledujúceho roku.

8. Výbor SAG rozhodne o rozdelení dotácie na svojom najbližšom
  zasadnutí do 31. marca.

9. Tento materiál po schválení výborom SAG nadobúda účinnosť od
  1.1.2006