Konferencia SaG


Zápis z členskej konferencie SAG konanej dňa 28. 4. 2006 v Bratislave v Dome športu Program členskej konferencie: 1. úvod, otvorenie 2. schválenie programu členskej konferencie 3. správa prezidenta o činnosti SAG 4. správa generálneho sekretára o hospodárení SAG 5. správa revízora SAG 6. prestávka, občerstvenie 7. správa volebnej komisie, voľby 2006 8. diskusia 9. uznesenie 


1.  úvod, otvorenie konferencie
   Prezident SAG Martin Strelka otvoril členskú konferenciu privítaním prítomných 
	účastníkov a viedol aj ďalší program konferencie

2.  Schválenie programu členskej konferencie
   Predložený návrh programu členskej konferencie po zapracovaní pripomienok z pléna 
	bol schválený vo vyššie uvedenom tvare 
 							za 12/proti 0/zdržali sa 2

3.  Správa o činnosti
   Správu o činnosti SAG za rok 2005 predniesol prezident SAG Martin Strelka

4.  Správa o hospodárení
   Stručný výber zo správy o hospodárení predniesol generálny sekretár a hospodár 
   SAG Ivan Oravec. Kompletná správa bola k dispozícii k nahliadnutiu počas celého 
   trvania konferencie.

5.  Správa revízora SAG
   Revízor SAG Miroslav Šmíd v správe skonštatoval že účtovníctvo SAG je vedené 
   v súlade s predpismi, výdavky asociácie boli v súlade so schváleným rozpočtom.

6.  Prestávka - občerstvenie

7.  Diskusia

   V diskusii boli prednesené viaceré návrhy na úpravy hracieho systému MSR-hlavnej 
   kategórie (Milan Jadroň, Miro šmíd, Martin Strelka, Ivo Švec, ...).
   Xaver Gubáš a Milan Jadroň upozornili na potrebu zlepšenia propagácie Go.
   Miro Šmíd informoval o druhom ročníku go festivalu – v termíne 22.-24. júna 2006 
   v Bratislave – Kamenný Mlyn.
   V diskusii odznela potreba venovať vlastné zdroje hlavne na aktivity rozvoja 
   členskej základne zväzu a klubov.
   Boli prednesené návrhy na potrebu prispievať klubom na prenájom priestorov. 
   Počas diskusie boli predložené návrhy na odmeny členom riadiacich orgánov 
   a odborných komisií.
   Ivo Švec navrhol zaviesť odmenu za získanie nového hráča. Tento návrh bol zamietnutý.

8.  Uznesenie
   Členská schôdza schválila uznesenie    za 12/proti 0/zdržali sa 0
 
   Uznesenie z členskej konfesencie SAG konanej dňa 28. 4. 2007 v Bratislave


Členská konferecnia berie na vedomie

-   správu o činnosti SAG za rok 2006
-   správu hospodára SAG za rok 2006
-   správu revízora SAG za rok 2006

Členská konferencia schvaľuje

-	správu o hospodárení SAG za rok 2006
-	odmenu členom Klasifikačnej komisie SAG
    I. Švec		1.500,- Sk
    M. Hrdina	1.500,- Sk
-	odmenu členom Rozhodcovskej komisie SAG
    I. Švec		1.500,- Sk
    L. Palenčár	1.500,- Sk
    P. Petkov 	1.500,- Sk
-	odmenu tvorcom www stránok
    R. Vallo	3.000,- Sk
-	odmenu členom výboru
    M. Poliak	2.000,- Sk
    L. Palenčár	2.000,- Sk
    M. Strelka	3.000,- Sk
    J. Milián	2.000,- Sk
    I. Oravec	2.000,- Sk
-	odmenu revízorovi
    M. Šmíd		2.000,- Sk
-	príspevok na občerstvenie pre účastníkov členskej schôdze 916,50 Sk

Členská konferencia:

-	zaväzuje výbor poveriť rozhodcovskú komisiu pripraviť zmenu systému MSR-jednotlivcov.
-	upravuje kvalifikačný limit pre MSR–jednotlivcov, započíva sa zisk triedy v období 
    od predchádzajúcich majstrovstiev.
-	zaväzuje výbor pripraviť jednotnú grafickú prezentáciu Go a zlepšiť propagačnú činnosť.
-	zvyšuje odmenu za vedenie kurzu – až do výšky 5000,- Sk. Účelnosť vynaloženia 
    prostriedkov kontroluje výbor.
-	schvaľuje príspevok na prenájom hracích priestorov maximálne do výšky 7000,- Sk za rok 
    na jedno mesto. O tento príspevok je nutné požiadať výbor.


V Bratislave 28. 4. 2007                    Martin Strelka
                                Prezident SAG