Zápis výboru 007/2007


Zápis výboru 007

Zo zasadania výboru SAG, konaného 19. 4. 2007 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil zmeny v rozpočte:
  - presun položky ME párov na ME družstiev (dôvodom je neúčasť na ME párov)
  - presun nevyčerpaných prostriedkov z položky MEJ na ME

2. Výbor schválil nominačné kritéria pre ME 2007:
  A kategória: (4) 
  - vedúci výpravy – nominuje výbor
  - majster Slovenska, prípadne účastník MSR umiestnený do 5 miesta
  - juniorský majster a vicemajster Slovenska 
  B kategória: 
  - účastník MSR umiestnený do ôsmeho miesta 
  - majsterka Slovenska žien 
  C kategória:  
  - člen SAG 

  Systém dotácie 
  V rozpočte na rok 2007 je na túto akciu vyčlenených 75.000,- Sk. 
  A kategória: 50.000,- Sk určené na poistenie, štartovné, najlacnejšie ubytovanie
        a cestovné, teda cca 12.500,- Sk na osobu, max. 18.000,- Sk na osobu 
  B kategória: 16.000,- Sk, 50 % z kat. A, cca 6.000,- Sk na osobu, v prípade nevyčerpania 
        sumy 50.000,- Sk na A kat. rozdiel sa presúva do B kat., max. 9.000,- Sk na osobu. 
  C kategória: 9.000,- Sk plus nevyčerpané prostriedky z A a B kat., delí sa rovným dielom,
        maximálne do výšky 4.000,- Sk na osobu 
  Dotácia pri účasti iba jeden týždeň sa kráti na 60 %.

3. Výbor schválil nominačné kritéria pre účasť na ME družstiev v Lipsku, 1.-3. 10. 2007. 
  Podľa umiestnenia na MSR do 6 miesta. 
  V prípade potreby doplnený výborom s prihliadnutím na rating. V Bratislave 19. 4. 2007

                        Schválil: M. Strelka, prezident SAG