Zápis výboru 006/2007


Zápis výboru 006

Zapis z vyboru č. 6
zo dňa 21.2. 2007 v DŠ, prítomný M. Strelka, M. Poliak, I. Oravec, L. Palenčár. 

1. Výbor poveril prezidenta pripraviť správu o činnosti SAG za rok 2006. 
  V zmysle dohody s MŠ SR je SAG povinná do 28.2. 2007 zverejniť na webových 
  stránkach správu o činnosti.
2. Výbor poveril sekrátra pripraviť podklady pre ročnú účtovnú závierku.
3. Výbor vzal na vedomie zmenu nájomných podmienok v DŠ. Zväz bedmintgtonu opustil 
  priestory kancelárie č. 408 v DŠ. SAG musí uhrádzať vyššie nájomné za prenajímaný priestor.
4. Výbor schválil nomináciu juniorskej reprezentácie:
A- kategória: Maroš Kráľ, Peter Smolárik, Miško Králik
B- kategória: Laco Virág, Palo Lisý, Daniel Lisý.
5. Výbor schválil nomináciu zaradenie juniorských reprezentantov na ME 2007 vo Villachu nasledovne:
  A- kategória: Maroš Kráľ. Peter Smolárik.
6. Výbor schválil propozície MSR v rengo a MSR v bleskovom go. MSR v uvedených 
  kategóriach sa uskutoční počas Festivalu v dňoch 22. - 24. 6. 2007 
  Propozície sú uvedené v prílohe zápisu š. 1.
7. Výbor poveril Miroslava Šmída usporiadaním MSR v rengo a v bleskovom go ako súčasť 
  programu Festivalu 2006.

					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

Príloha 1. zápisu 006/2007

Propozície MSR v rengo pre rok 2007. 

Miesto konania: Bratislava, 22. 6.2007 9:00 - 18:00  - piatok.
Hrací systém: MacMahon systém na 3 kolá, rovné partie, 6,5 komi, 
čas 60' na dvojicu a partiu, 30" bjojomi, japonské pravidlá. 

Kategória sa otvára pri počte minimálne 4 prihlásených dvojíc.
Superskupina bude vytvorená pre 8 najlepších dvojíc podľa súčtu ratingu 
ich členov k dátumu 1.6. 2007

Dotácie:      Pre usporiadateľa je poskytnutá dotácia na cestovné 
a ubytovanie účastníkov MSR v rengo. Usporiadateľ poskytuje dotáciu 
na ubytovanie a cestovné do výšky 700,- SK pre prvých 20 závúzne prihlásených.
 Usporiadateľ je povinný najneskôr do 15. 5. 2007 zverejniť časový harmonogram, 
miesto konania a spôsob priznania dotácie pre účastníkov MSR v rengo.

Propozície MSR v bleskovom go pre rok 2007 Miesto konania: Bratislava, 22. 6.2007 18:00 - 21:30 - piatok Hrací systém: MacMahon, supergroup 16 hráčov, 5 kol, rovné partie, 6,5 komi, čas 12’ na hráča a partiu, bez bjojomi, japonské pravidlá.