Zápis výboru 4/2019


Zápis Výboru 004/2019 
Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 8.2.2019 v hoteli Most Slávy, Trencianske Teplice 
Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, S.Králik, J.Waczulík.
 
1.  Výbor rokoval o možnosti splnit podmieky stat sa uznaným športom ako aj prihlásenia sa 
    do Slovenského olympijského a športového výboru (SOVŠ). 
    Podmienkami sú: 
    mat Stanovy v súlade so Zákonom o športe,  
    mat najmenej pät klubov, mat najmenej 100 aktívnych clenov v kluboch, organizovat celoštátnu sútaž dospelých a juniorov, 
    byt clenom svetovej a európskej organizácii, ktoré sú clenmi MOV, Sportaccord, GAISF.
    Problémom je u nás mat kluby so Stanovami v súlade podla Zákona o športe.
    Zatial ich plánuje mat Go klub Košice.
    Výbor poveril J.Waczulíka kontaktovat právnika na vypracovanie Stanov SAG v súlade so Zákonom.
    Výbor poveril M.Poliaka na vypracovanie nových Stanov Go klubu Tengen
    Výbor poveril J.Masarovica na vypracovanie nových Stanov Go klubu Taogo
    Výbor poveril Pavla Lisého kontaktovat Go klub Vital Point ohladne nových Stanov
    Výbor poveril S.Králika kontaktovat Go klub Kirin Kiin ohladne nových Stanov
    Výbor poveril M.Poliaka kontaktovat Go klub 361! ohladne nových Stanov
    Výbor poveril I.Šveca kontaktovat Go klub MATFYZ ohladne nových Stanov
    Po splnení podmienok uznaného športu na MŠVVaŠ, hlavne ohladne klubov, 
    SAG si zmení Stanovy a bude sa uchádzat o plné clenstvo.
2.  S.Králik predložil pozvánku na MSR v dnoch 9.-12.5.2019 v Dudinciach.
3.  S.Králik informoval o nadchádzajúcich MEJ v Moskve. MEJ sa plánujú zúcastnit hráci Ondrej Králik, Mojmír Štelbacký, 
    Dominika Štelbacká, doprovod L. Palencár a Z. Králiková.
4.  Výbor poveril Michala Králika reprezentáciou na 40. MSA v Japonsku 
5.  Výbor poveril S.Lisú zabezpecit výberové kritériá na reprezentantku na MS žien v roku 2020 v Japonsku. 
6.  J. Waczulík informoval o Slovenskom festivale v dnoch 7.-10.6.2019 v Kamennom Mlyne.
7.  Výbor vzal na vedomie tohtorocné volby Revízora.
8.  Výbor poveril M.Poliaka kontaktovat M.Fulleho cez Facebook.
9.  Výbor poveril M. Strelku s registráciou na Training about accountability and transparency in Sport 
    v meste Sassari, na Sardínii v dnoch 29 mája – 3 júna.
10. Výbor poveril M.Poliaka oslovit všetkých hrácov ohladne 2% dane.
11. Výbor odsúhlail vyrobit plagát so znakom go u Jana Miliána o rozmeroch 1m2.
 
Zapísal
Miroslav Poliak