Zápis výboru 17/2006


Zápis výboru 17

Zo zasadania výboru SAG, konaného 12.1. 2006 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec

1. Výbor spoveril prezidenta:
  - požiadať Mariana Hrdinu o vytvorenie prehľadu aktivity hráčov za rok 2005
  - vyzvať vedúcich klubov o poskytnutie podkladov za aktivity klubov za rok 2005
  Termín do 20. 1. 2006

2. Výbor schválil rozpocet SAG na rok 2006.
  Rozpočet je v prílohe č.1 zápisu

3. Výbor si veľmi váži ponuku košických klubov na usporiadanie MSR junirov a žiakov 
  a schválil usporiadanie majstrovstiev košickými klubmi – Go klub Košice, 
  Kirin Kiin Košice.

4. Výbor poveril prezidenta pripraviť oslovenie členskej základne s návrhom na 
  darovanie 2% dane s príjmu v prospech asociácie.

5. Výbor schválil nomináciu juniorskej reprezentácie na MEJ v Petrohrade.
  reprezentanti: Pavol Lisý ml., Peter Smolárik
  doprovod – vedúci výpravy Pavol Lisý Starší.

V Bratislave 12. 1. 2006
                       Schválil: M. Strelka, prezident SAG