Zápis výboru 2/2016


Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 27.8.2016 v Kysaku,

Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, S.Králik. Pavol Lisý st.

1. Milan Jadron referoval o AGM a EGC 2016 v Petrohrade.
   (https://docs.google.com/document/d/1yqUDnhdX6mV_e12oHBNLs6LGisl3MS01wG0inaDBXFg/edit)
2. Na návrh prezidenta do Rozpoctu 2017 položky MEJ (Grenoble), podporujúc maximálnu úcast juniorov, 
   Výbor schválil sumu 400.- €.
3. Výbor si osvojil názor P. Lisého, ktorý bol proti registrácii clenov na stránke SAG, 
   kvôli ochrane osobných údajov a možnému úniku dát.
   Registráciu clenov podla nového zákona o športe, si zabezpecia vedúci klubov vo vlastnej réžii.
   P.Lisý zabezpecí evidenciu prihlášok. Formulár dodá M. Poliak.
4. Výbor schválil, že od roku 2017 bude vo všetkých sútažiach organizovaných SAG, klauzula
   "Ak hrác nevykoná prvý tah do 30 minút od spustenia hodín, automaticky prehráva na cas."
 

Zapísal
Miroslav Poliak