Zápis výboru 3/2016


Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 26.9.2016 v Bratislave, POLUS

Zúcastnení: M. Poliak,  M.Jadron, J.Waczulík, Pavol Lisý st., na telefóne S.Králik.

1. Výbor neodsúhlasil poslat žiadost na MŠVVaŠ o vydanie osvedcenia o uznaní za národný športový zväz,
   pretože nie sme schopný splnit dané kritériá.
2. Výbor vyhlasuje od roku 2017 znovu GPSJ s dotáciou na ceny 100.- €. Juniori sa môžu zúcastnit 
   a vyhrat aj GPS.
3. Výbor vzal na vedomie Správu o cerpaní rozpoctu 2016 ku dnu 31.8.2016. S.Králik pripraví
   rozúctovanie dotácie na podporu mládeže 140.-€ po ukoncení GPS.
4. Hospodár pripraví návrh rozpoctu 2017.
5. V roku 2016 sme dostali 520.-€ z darov 2% dane. Výbor dakuje všetkým darcom. Výbor poveril M.Poliaka 
   podat žiadost na 2% dane aj v tomto roku.
6. S.Králik osloví revízora L.Virága s cielom kandidatúry aj na budúce volebné obdobie.
7. S.Králik zistí záujem o MEJ 2017 v Grenobli.
8. M.Poliak osloví vedúcich klubov, aby prihlásili turnaje do GPS 2017.
 

Zapísal
Miroslav Poliak