Zápis Konferencie SAG 2016


Zápis z členskej konferencie SAG

konanej dňa 7.5.2016 v  Látkach, Areál športov (penzión Kerametal), Mláky

 

Otvorenie

Konferenciu otvoril prezident Miroslav Poliak, privítaním účastníkov konferencie. Za členov volebnej komisie a skrutátorov navrhol Martina Strelku, Michala Králika a Ivana Oravca, za zapisovateľa Milana Jadroňa.

Konferencia tieto návrhy schválila

Potom Miroslav Poliak predniesol návrh programu konferencie:

 1. Správy prezidenta

 2. Správa hospodára

 3. Správa revízora

 4. Správa volebnej komisie o voľbe nového výboru

 5. Vyhlásenie výsledkov súťaží GPS, 9x9, U12, U16, U20, ženy

 6. Diskusia
  a) Nový zákon o športe
  b) Nové stanovy SAG

 7. Schválenie uznesení

Konferencia navrhnutý program schválila

 

K jednotlivým bodom programu

 1. Správu prezidenta predniesol Mirosla Poliak, príloha č. 1.

 2. Správu hospodára predniesol Juraj Waczulík, príloha č. 2.

 3. Správu revízora zaslal Ladislav Virág, prečítal Slavomír Králik, príloha č. 3.

 4. Správa volebnej komisie o voľbe nového výboru predniesol Martin Strelka, príloha č. 4.
  Za prezidenta asociácie bol zvolený Miroslav Poliak a  za členov výboru boli zvolení Slavomír Králik, Milan Jadroň,  Juraj Waczulík a Pavol Lisý st.

 

 1. Vyhlásenie výsledkov súťaží

Ladislav Palenčár vysvetlil spôsob vyhodnotenia Grand Prix Slovakia 2015 a vyhlásil výsledky GPS.

Slavomír Králik vyhlásil výsledky:

  • Majstrovstiev Slovenska na doske 9x9

  • MSRJ U12

  • MSRJ U16

  • MSRJ U20

  • MSR žien

 

 1. Diskusia
  V rámci diskusie Miroslav Poliak vysvetlil a upozornil na nový Zákon o športe platný od 1.1.2016. Podmienkou čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu je prijatie nových Stanov SAG, ktoré tento Zákon zohľadňujú.

Xaver Gubaš sa spýtal,či máme analyzované dôsledky nového zákona o športe a prípadných nových stanov SAG. Navrhol počkať na dôkladné preštudovanie a konzultovanie nového zákona o športe s Ministerstvom školstva SR.
Martin Strelka formuloval otázku na hlasovanie.
“Chceme aby SAGO bola športovým zväzom v zmysle nového zákona o športe?“
Július Masarovič navrhol, aby kluby mali vedené bankové podúčty na hlavnom účte SAGO.
Slavomír Králik navrhol, aby sa odložilo pripadné hlasovanie o nových stanovách. Navrhol, aby sa návrh nových stanov SAGO pracovne zverejnil na našej web stránke.
Miroslav Poliak vyzval na zakladanie nových klubov. Juraj Ďurík a Pavol Lisý ml. prejavili ochotu pomôcť.

 1. Schválenie uznesení

Členská konferencia berie na vedomie:

  • Správu o prezidenta SAG za rok 2016

  • Správu o hospodárení SAG za 2016

  • Správu revízora SAG za rok 2016

  • Správu volebnej komisie o voľbe prezidenta a členov výboru

  • Konferencia určila výboru,aby zistil dôsledky prijatia nových stanov SAGO v
   v zmysle nového zákona o športe

Počet prítomných: 26 (viď prezenčná listina)

 

Za schválenie uznesenia hlasovalo- 24 oprávnených prítomných

Zdržalo sa hlasovania- 2 oprávnení prítomní

Proti-0

V Látkach 7. 5. 2016

 

Zapísal: Milan Jadroň

 

Miroslav Poliak

 

Prezident SAG