Propozície Grand Prix Slovakia

uverejnil:Lukas Vyletel 27.09.2014 | kategória:Všeobecné

Článok 1 Základné ustanovenia

1.1 Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá súťaž jednotlivcov v hre Go na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG.
1.2 Organizátorom turnaja zaradeného do ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG.
1.3 Výbor SAG môže rozhodnúť o zaradení niektorých zahraničných turnajov do GPS.
1.4 Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG.

Článok 2 Systém súťaže GPS

2.1 Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS a je vyhodnocovaná osobitne po každom z nich.
2.2 Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných v priebehu jedného kalendárneho roka na území SR ako aj zahraničných turnajov zaradených do turnajového kalendára SAG.
2.3 Ročníka GPS sa automaticky zúčastňujú všetci hráči, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja GPS v príslušnom kalendárnom roku.
2.4 Poradie hráčov v rámci jedného ročníka GPS sa stanoví prostredníctvom bodovacieho systému.
2.5 O poradí v ročníku GPS rozhoduje:
    (a) vyšší počet celkovo získaných bodov
    (b) vyšší počet bodov za úspešnosť
    (c) vyšší rating v čase vyhodnocovania GPS

Článok 3 Bodovací systém GPS

3.1 Každý turnaj zaradený do GPS je bodovaný samostatne.
3.2 Body za účasť:
    (a) ak sa hráč zúčastní Majstrovstiev Slovenska v Go (ďalej MSR) a odohrá aspoň 4 kolá, získa za účasť jeden bod. Ak hráč odohrá všetky kolá MSR, získa za účasť dva body.
    (b) ak hráč odohrá na turnaji GPS (mimo MSR) aspoň tri partie, získa jeden bod.
3.3 Body za úspešnosť:
    (a) všetky body, ktoré hráč získa na turnaji GPS (mimo MSR).
    (b) v konečnej bodovej tabuľke sa do úvahy berie len 6 najlepších výsledkov hráča z turnajov GPS a k tomu sa pripočíta výsledok z MSR.

Článok 4 Podmienky záväzné pre turnaje GPS

4.1 Turnaje zaradené do ročníka GPS sa hrajú len na doske veľkosti 19x19 a sú otvorené pre všetkých hráčov Go.
4.2 Turnaj musí mať minimálne 4 kolá.
4.3 Hrací systém a organizácia turnaja musí spĺňať podmienky stanovené pre triedu B alebo A turnajov EGF.
4.4 Organizátor musí poskytnúť zvýhodnené štartovné pre členov SAG a České asociace go vo výške minimálne 20% oproti bežnému štartovnému.
4.5 Turnaj, ktorý nespĺňa niektorú z uvedených podmienok, nebude zaradený do ročníka GPS, prípadne z neho bude vyradený, ak sa na túto skutočnosť príde neskôr.

Článok 5 Organizácia GPS

5.1 Záujem o zorganizovanie turnaja GPS organizátor oznámi Výboru SAG do 30.11. kalendárneho roku, ktorý predchádza príslušný ročník GPS.
5.2 Prihláška pre zaradenie turnaja do GPS má obsahovať:
    (a) Názov turnaja
    (b) miesto konania
    (c) kalendárny mesiac, v ktorom sa turnaj uskutoční
    (d) základné informácie o hracom systéme
    (e) meno a kontaktné údaje hlavného organizátora
5.3 Výbor SAG rozhodne, ktoré turnaje budú zaradené do GPS a zverejní ich zoznam do 2.1. príslušného kalendárneho roku na oficiálnej web stránke SAG.
5.4 Minimálne tri mesiace pred konaním turnaja oznámi organizátor Výboru SAG presné miesto a termín konania turnaja a minimálne jeden mesiac vopred zašle Výboru SAG kompletné propozície turnaja. Výbor SAG tieto informácie bez zbytočného odkladu zverejní na oficiálnej web stránke SAG.
5.5 Všetky informácie, ktoré poskytne organizátor Výboru SAG sa po zverejnení automaticky stávajú záväznými a nemôžu sa bez súhlasu Výboru SAG zmeniť. Nedodržanie tejto zásady môže mať za následok vylúčenie turnaja z GPS.
5.6 V prípade, že sa organizátor rozhodne zrušiť turnaj musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť výboru SAG, ktorý zabezpečí zverejnenie tejto informácie na oficiálnej web stránke SAG. Okrem toho je úlohou usporiadateľa priamo informovať o zrušení turnaja všetkých už prihlásených hráčov.

Článok 6 Záverečné ustanovenia.

6.1 Sporné prípady súvisiace s vyhodnotením súťaže a zaraďovaním turnajov do GPS rieši rozhodcovská komisia SAG.
6.2 Tieto propozície nadobúdajú platnosť schválením vo Výbore SAG, a sú účinné pre organizovanie GPS od roku 2015.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.