Zápis z členskej konferencie S

uverejnil:Lukas Vyletel 13.05.2014 | kategória:Všeobecné

Zápis z členskej konferencie SAG

konanej dňa 10.5.2014 v Banskej Štiavnici

 

Otvorenie

Konferenciu otvoril Ladislav Palenčár privítaním účastníkov konferencie. Za skrutátorov navrhol Martina Strelku a Ivana Oravca a za zapisovateľa Juraja Waczulíka.

Konferencia tieto návrhy schválila

Potom Ladislav Palenčár predniesol návrh programu konferencie:

 1. Správy prezidenta

 2. Správa revízora

 3. Správa volebnej komisie o voľbe nového výboru

 4. Vyhlásenie výsledkov súťaží

 5. Diskusia

 6. Schválenie uznesení

Konferencia navrhnutý program schválila

K jednotlivým bodom programu:

1. Správa prezidenta

Odstupujúci prezident Marek Fülle sa konferencii osobne nezúčastnil, ale Správu zaslal písomne. Správu prezidenta prečítal Ladislav Palenčár.

2. Správa revízora

Revízor  SAG  Miroslav  Šmíd  v  správe  skonštatoval  že  účtovníctvo  SAG  za rok 2013 nie je ešte dokončené, takže vykonal len predbežnú kontrolu výdavkov a môže konštatovať, že boli v súlade so schváleným rozpočtom a k hospodáreniu SAG nemá podstatné výhrady.

3. Správa volebnej komisie o voľbe nového výboru

Správu volebnej komisie predniesol jej predseda Martin Strelka. Informoval konferenciu, že voľby prebehli v súlade s volebným poriadkom. Hlasovalo sa korešpondenčne. Bolo vydaných 24 volebných lístkov z čoho sa komisii vrátilo 19.

Za nového prezidenta asociácie bol zvolený Miroslav Poliak (ako jediný kandidát) a z piatich kandidátov boli za členov výboru zvolený Slavomír Králik (počet hlasov 19), Milan Jadroň (16), Lukáš Vyletel (14) a Juraj Waczulík (14).

4. Vyhlásenie výsledkov súťaží

Slavomír Králik vyhlásil výsledky:

  • Výkonnostnej súťaže Juniórov

  • Grand Prix Slovakia 2013

  • Majstrovstiev Slovenska na doske 9x9

5. Diskusia

V rámci diskusie vystúpil Miroslav Poliak a ako nový prezident upozornil na zlú finančnú situáciu SAG z dôvodu straty štátnych dotácií a ako hlavnú úlohu pre nový výbor na najbližšie obdobie označil konsolidáciu hospodárenia. Ďalšími prioritami sú:

  • Zdôraznil význam web stránky SAG pre rozvoj, osvetu a propagáciu Go

  • Držať si členstvo v medzinárodných organizáciách

  • Udržať existujúci formát MSR

  • Podporovať organizovanie turnajov v rámci GPS

  • Podpora klubov a mládeže

Slavomír Králik informoval o schválenom rozpočte na tento rok. Nový výbor sa bude rozpočtom zaoberať..

Pavol Lisý informoval o svojom plánovanom študijnom pobyte v Číne a projekte CEGO na podporu vzniku európskych profesionálov Go. Požiadal tiež výbor, aby na web stránku umiestnil informácie o možnostiach získavania príspevkov od štátnych orgánov.
Ján Milian navrhol vytvoriť fórum a privátnu časť web stránky len pre členov SAG.

6. Schválenie uznesení

Členská konferencia berie na vedomie:

  • Správu o činnosti SAG za rok 2013

  • Správu o hospodárení SAG za 2013

  • Správu revízora SAG za rok 2013

  • Správu volebnej komisie o voľbe prezidenta a členov výboru

za: 23 proti: 0 zdržal sa: 0

Počet prítomných: 26 (viď prezenčná listina)


Zapísal: Juraj Waczulík

V Banskej Štiavnici 10. 5. 2014

Miroslav Poliak
Prezident SAG

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.