Stanovy SaG


Stanovy Slovenskej asociácie go.

Článok 1.   Základné ustanovenia.
1.1 Slovenská asociácia go je nezávislý a samostatný subjekt zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa Zákona o združovaní občanov. 
1.2 Oficiálny, jediný, správny a neskrátený názov právneho subjektu uvedeného v článku 1. bode 1.1. je: „Slovenská asociácia go“. Oficiálny skrátený názov tohto subjektu je: „SAG“. 
1.3 Sídlom SAG je Dom športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave. 
1.4 SAG sa môže ďalej združovať s inými subjektami a stať sa členom iných subjektov, pokiaľ tým nestratí svoju vlastnú subjektivitu. 

Článok 2.   Poslanie, cieľ a úlohy SAG. 
2.1 Poslaním SAG je šíriť hru go a poskytovať tak občanom SR a hlavne mládeži možnosť hodnotnej duševnej zábavy a rekreácie i špecifické súťažné aktivity. 
2.2 Cieľom SAG je rozšíriť hru go na Slovensku. 
2.3 Úlohami SAG v rámci Slovenska je šírenie informácií o hre go, napomáhanie pri vzniku nových go subjektov, podporovanie činnosti existujúcich go subjektov, združovanie a zastrešovanie týchto subjektov, zastupovanie kolektívnych a individuálnych záujmov svojich členov, zabezpečovanie finančných a materiálnych prostriedkov a duševných hodnôt za účelom napĺňania týchto úloh. 
2.4 Ďalšími úlohami SAG je rozvíjanie medzinárodných kontaktov po celom svete, podporovanie špičkových hráčov s cieľom reprezentácie Slovenska v hre go na medzinárodných súťažiach, zabezpečovanie štátnej reprezentácie v hre go. 

Článok 3.   Vznik a zánik členstva, členské práva a povinnosti.
3.1 Kolektívnym členom SAG sa na základe svojej žiadosti stane každý slovenský klub, telovýchovná jednota, oddiel, krúžok, alebo iné združenie, ktoré sa zaoberá hrou go, alebo ju podporuje, ktorý má právnu subjektivitu a s členstvom ktorého vysloví súhlas výbor SAG. 
3.2 Pridruženým členom SAG sa na základe svojej žiadosti stane každý slovenský klub, telovýchovná jednota, oddiel, krúžok, alebo iné združenie, ktoré sa zaoberá hrou go, alebo ju podporuje a s členstvom ktorého vysloví súhlas výbor SAG. K tomuto členstvu nie je potrebná právna subjektivita. 
3.3 Individuálnym členom SAG sa stane hráč go podaním prihlášky a jej akceptovaním výborom SAG. 
3.4 Kolektívny člen SAG a pridružený člen SAG môžu byť vylúčení a znovu prijatí len na základe rozhodnutia konferencie. Individuálny člen SAG môže byť vylúčený rozhodnutím výboru SAG. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa individuálny člen môže odvolať ku konferencii. Odvolanie má odkladný účinok.
3.5 Členstvo v SAG je podrobne upravené registračným poriadkom SAG. 
3.6 Právom individuálneho člena SAG je zúčastňovať sa všetkých športových akcií poriadaných SAG; využívať všetky možnosti pomoci, ktoré SAG svojim členom poskytuje; participovať v rámci SAG na rozhodovacích procesoch, ktoré sú vymedzené v týchto stanovách a v ďalších oficiálnych dokumentoch SAG. 
3.7 Povinnosťou člena SAG je správať sa tak, aby šíril dobré meno SAG a samotnej hry go; dodržiavať tieto stanovy a ďalšie oficiálne dokumenty SAG. 

Článok 4.   Orgány SAG a ich funkcie. 
4.1. Konferencia SAG. 
4.1.1 Konferencia SAG je najvyšším orgánom SAG. 
4.1.2 Konferencia SAG rozhoduje 3/5 väčšinou
· o zlúčení a zrušení SAG
· o stanovách SAG, ich zmenách a doplnkoch
· o volebnom poriadku SAG, jeho zmenách a doplnkoch
· o zásadách hospodárenia, ich zmenách a doplnkoch. 
4.1.3  Konferencia SAG rozhoduje prostou väčšinou hlasov
· o vylúčení a znovu prijatí kolektívnych členov SAG a pridružených členov SAG
· o odvolaniach voči rozhodnutiam výboru SAG s konečnou platnosťou
· o výške členských príspevkov
· o každej otázke o ktorej si vyhradí právo rozhodovať
4.1.4 Každý návrh k bodom 4.1.2. a 4.1.3., predložený výborom SAG musí výbor SAG rozposlať všetkým kolektívnym členom SAG minimálne jeden mesiac pred termínom konania konferencie SAG.
4.1.5 Riadna konferencia je zvolávaná prezidentom SAG raz ročne.Ak prezident konferenciu nezvolá, uskutoční sa automaticky počas posledného turnaja zaradeného do GPS v danom kalendárnom roku.
4.1.6 Mimoriadna konferencia je zvolávaná prezidentom SAG na základe žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov výboru SAG, alebo žiadosti 30% a viac individuálnych členov SAG starších ako16 rokov, ktorí majú v danom kalendárnom roku zaplatené členské príspevky a to do jedného mesiaca od doručenia platnej žiadosti.
4.1.7 Právo hlasovať na konferencii majú prítomní individuálni členovia SAG starší ako 16 rokov, ktorí majú v danom kalendárnom roku zaplatené členské príspevky. 
4.1.8 Právo byť volený má individuálny člen SAG starší ako 18 rokov, ktorý má v danom kalendárnom roku zaplatené členské príspevky.
4.2. Prezident SAG. 
4.2.1 Prezident SAG je štatutárnym zástupcom SAG.
4.2.2 Prezident riadi činnosť výboru SAG. 
4.2.3 Prezident je volený podľa volebného poriadku SAG. 
4.2.4 Prezident sa svojim zvolením automaticky stáva členom výboru SAG.
4.2.5 Funkcia prezidenta SAG sa nemôže kumulovať so žiadnou ďalšou funkciou definovanou týmito stanovami. 
4.3. Výbor SAG. 
4.3.1 Výbor SAG je najvyšším výkonným orgánom SAG 
4.3.2 V rozhodovacej právomoci výboru SAG je všetko to, čo nie je v kompetencii ostatných orgánov SAG. 
4.3.3 Výbor SAG rozhoduje o prijatí a vylúčení individuálnych členov SAG. 
4.3.4 Výbor SAG je volený podľa volebného poriadku. 
4.3.5 Rozhodnutia výboru SAG sa stávajú platnými, ak s nimi súhlasí prostá väčšina všetkých členov výboru SAG. 
4.3.6 Výbor predkladá na konferencii správu o činnosti za príslušné obdobie.
4.4. Generálny sekretár SAG
4.4.1 Generálny sekretár je menovaný prezidentom SAG.
4.4.2 Generálny sekretár SAG je zodpovedný za chod sekretariátu a administratívne zabezpečovanie činnosti SAG. 
4.4.3 Generálny sekretár SAG vykonáva rozhodnutia prezidenta SAG a výboru SAG. 
4.5. Hospodár SAG. 
4.5.1 Hospodár SAG je menovaný prezidentom SAG.
4.5.2 Hospodár SAG vykonáva rozhodnutia prezidenta SAG a výboru SAG. 
4.5.3 Činnosť hospodára SAG upravujú zásady hospodárenia SAG. 
4.6. Revízor SAG. 
4.6.1 Revízor SAG je volený podľa volebného poriadku SAG. 
4.6.2 Revízor SAG nemôže byť členom výboru SAG.
4.6.3 Revízor SAG má právo zúčastňovať sa na rokovaniach výboru SAG.
4.6.4 Revízor SAG upozoňuje na nedostatky, prípadné chyby a nesúlad rozhodnutí alebo úkonov so všeobecne záväznými  predpismi alebo internými predpismi. 
4.7. Odborné komisie SAG. 
4.7.1 Odborné komisie SAG sú menované a odvolávané výborom SAG. 
4.7.2 Cieľom činnosti odborných komisií je riešiť konkrétne problémy a zastrešovať jednotlivé oblasti činnosti SAG. 

Článok 5.   Finančné prostriedky a majetok SAG. 
5.1 Všetky finančné prostriedky a majetok SAG je získavaný a nadobúdaný nie za účelom zisku, ale výhradne na to, aby 
bol využívaný na činnosť SAG a slúžil rozvoju go na Slovensku.
5.2 SAG získava na svoju činnosť finančné prostriedky a majetok zo štátneho i súkromného sektora, od právnických i fyzických osôb a z členských príspevkov svojich členov. 
5.3 Členské príspevky sa platia na jeden kalendárny rok.
5.4 Zánik SAG 
5.4.1 V prípade zániku SAG konferencia SAG ustanoví päťčlennú likvidačnú komisiu.
5.4.2 Likvidačná komisia vyrovná všetky pohľadávky a záväzky až do výšky zostatku majetku SAG. 
5.4.3 V prípade prebytku po vyrovnaní všetkých pohľadávok a záväzkov likvidačná komisia rozdelí celý zostávajúci majetok SAG medzi existujúcich kolektívnych členov SAG. 
5.4.4 Členom komisie patrí za túto prácu odmena v súhrnnej výške 10% z celkovej sumy majetku rozdeleného medzi kolektívnych členov SAG. 
5.5.   Zásady hospodárenia SAG ako oficiálny dokument SAG schvaľovaný konferenciou SAG ďalej podrobne špecifikuje 
         a rozoberá finančné a ekonomické otázky. 

Článok 6.   Záverečné ustanovenia. 
6.1  Riešenie prípadných sporov o stanovách SAG a ich výklad je v kompetencii výboru SAG. 
6.2  Porušenie stanov SAG členom SAG sa považuje za disciplinárne  previnenie. 
6.3  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť po ich schválení konferenciou SAG. 
 

Dátum schválenia: 28.4.2001.
Termín konania schvaľujúcej konferencie SAG: 28.4.2001. 
Miesto konania schvaľujúcej konferencie SAG: Chata Erika-Kojšovská hola.
Podpis prezidenta SAG: RNDr. Miroslav Poliak