Zápis výboru 7/2013


Podmienky účasti v SuperGroup skupine od MSR 2014.

Na návrh komisie vymenovanej Členskou konferenciou SAG 2013 a rokovaním rozhodcovskej komisie SAG a výboru SAG, výbor SAG rozhodol:

Rozšírenie SuperGroup skupiny o hráčov s ratingom od 1850 (dosiahnutého kedykoľvek počas roka od MSR do MSR - spravidla 2 kyu) bez príspevku na ubytovanie a cestovné (príspevok na ubytovanie ako pre hráčov mimo SuperGroup skupiny). Pri nepárnom počte doplnenie SuperGroup skupiny prítomným hráčom s najvyšším ratingom (z dôvodu nepretržitého znižovania počtu hráčov v SuperGroup skupine).

O podmienkach dotácie pre hráčov s ratingom od 2050 (spravidla danoví hráči) a hráčov s ratingom od 1950 – 2049 (spravidla 1k) rozhodne výbor pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 do 30.11.2013.

Rokujúci: Pavol Lisý ml., Milan Jadroň, Slavomír Králik, Marek Fülle, Ján Milián emailom, Ladislav Palenčár – emailom, Ivo Švec
Hostia: Stanislav Urbaník, Miroslav Poliak
Miesto: Kamenný Mlyn
Dátum: 21.6.2013
Zapísal: Slavomír Králik