Zápis výboru 6/2013


Výbor sa uskutočnil dňa 17.5.2013 v Bojniciach. Zúčastnili sa ho Marek Fűlle, Slavomír Králik, Ján Milián, Ladislav Palenčár

  1. Výbor SAG schválil čiastku 50,- EUR ako príspevok pre kluby s bankovým účtom
  2. Výbor SAG schválil zmenu výšky podpory reprezentantov. Reprezentanti budú mať hradené cestovné náhrady na turnaje GPS od 1.6.2013 do výšky ceny študentského lístku na vlak (kde vlak nejazdí, prepláca sa aj autobus v plnej výške). Ubytovanie sa prepláca len do najbližších MSRJ 2014 vo výške najlacnejšieho ponúkaného ubytovania (napr. aj spacák v telocvični).
  3. Výbor SAG schválil čiastku 30,-EUR ako dotáciu webmastrom pre rok 2012
  4. Výbor SAG schválil čiastku 20,-EUR bývalému webmastrovi Vallovi za rok 2011 spolu s opravedlnením.
  5. Výbor schválil dotáciu pre Sústredenie Go v Tatrách na dve lekcie v celkovej výške 40,-EUR
  6. Výbor schválil celkovú čiastku 100,-EUR ako príspevok na školné na Sústredenie Go v Tatrách pre slovenských hráčov do 20 rokov. Príspevok sa rozdelí rovným dielom pre účastníkov spĺňajúcich vekové kritérium maximálne do výšky školného (a spĺňajú nárok na podporu – člen SAG so zaplateným členským na bežný rok).
  7. Výbor schválil rozpočet na rok 2013

V Bojniciach 17.5.2013