Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go


      1. Základné ustanovenia.
      1.1 Grand Prix Slovakia (ďalej GPS) je najvyššia dlhodobá súťaž jednotlivcov v hre Go na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je SAG.
      1.2 Súťaže GPS sa môžu zúčastniť iba členovia SAG.
      2. Systém súťaže GPS.
      Súťaž GPS sa skladá z ročníkov GPS. Je vyhodnocovaná osobitne po každom z nich.
      3. Ročník GPS.
      3.1 Ročník GPS je séria turnajov v hre Go konaných v priebehu jedného kalendárneho roka na území SR ako aj zahraničných turnajov zaradených do
      turnajového kalendára SAG.
      3.2 Do ročníka GPS sa počítajú body za úspešnosť podľa bodu 3.2.1 a body za účasť podľa bodu 3.2.2. Ak je v ročníku GPS zaradených 16 alebo viac
      turnajov, počíta sa iba 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.1 a 15 najlepších výsledkov podľa bodu 3.2.2.
      3.2.1 Body za úspešnosť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa článku 4 vynásobenému počtom vyhratých partií v turnaji.
      3.2.2 Body za účasť sa rovnajú koeficientu turnaja vypočítanému podľa článku 4. Ak sa hráč zúčastní menej ako štyroch kôl turnaja, stráca nárok na body za
      účasť
      v tomto turnaji. Partie prehraté kontumáciou z dôvodu neúčasti zároveň znamenajú neúčasť v príslušnom kole.
      3.3 Ročníka GPS sa zúčastňujú všetci hráči, ktorí sa zúčastnili aspoň jedného turnaja z ročníka GPS v príslušnom kalendárnom roku.
      3.4 O poradí v ročníku GPS rozhoduje:
           - vyšší počet bodov
           - menší počet turnajov
           - vyšší počet bodov v turnaji
           - silnejšia trieda
      3.5 Ceny udeľované za umiestnenie v ročníku GPS schvaľuje výbor SAG najneskôr do konca predchádzajúceho kalendárneho roka.
      4. Koeficient turnaja.
      4.1 Ak sa v rôznych skupinách hrá rôzny počet kôl alebo s rôznym časom na partiu, koeficient turnaja sa vypočíta a použije pre každú skupinu osobitne.
      4.2 Koeficient turnaja dostaneme zaokrúhlením na celé číslo výsledku: ( S + Z + D )*C / (K+1)
      4.3 S je súčet sily všetkých hráčov zúcastnených v turnaji (spolu vo všetkých skupinách), pričom 20k = 10, 19k = 11 až po 7D = 36.
      Ak S presiahne 800, použije sa S = 800. Ak S nedosiahne 100, turnaj nebude zaradený do ročníka GPS.
      4.4 Z je počet zahraničných hráčov v turnaji vynásobený desiatimi. Ak je počet zahraničných hráčov väčší ako 15 použije sa Z = 150.
      4.5 D je počet dní skupiny turnaja vynásobený 30. Ak je dní viac ako 4, použije sa D = 120.
      4.6 C je veľkosť základného hracieho času skupiny na partiu v hodinách.
      Ak je čas väčší ako 75 minút, použije sa C = 1,25. 

      4.7 K je počet kôl skupiny turnaja. Ak je kôl menej ako 4, použije sa K = 4. Ak je kôl viac ako 7, použije sa K = 7.
      5. Turnaje ročníka GPS.
      5.1 Organizátorom turnaja ročníka GPS môže byť klub alebo člen SAG.
      5.2 Turnaje zaradené do ročníka GPS sa musia hrať na doske veľkosti 19x19 a musia byť otvorené pre všetkých hráčov Go. Hrací čas musí vyhovovať podmienkam
      klasifikovateľnosti partie. Musia v plnom rozsahu vyhovovať súťažnému a turnajovému poriadku SAG a týmto propozíciám.
      5.3 V hracej miestnosti sa nesmie fajčiť.
      5.4 Organizátor turnaja minimálne tri mesiace pred jeho konaním zverejní jeho miesto a termín konania na stránke SAG alebo rozošle na všetky kluby Go,
      ktoré
      sú členom SAG.
      5.5 Turnaje zaradené do ročníka GPS musia mať v dostatočnom predstihu pred svojim konaním zverejnené propozície na oficiálnej stránke SAG alebo rozoslanom
      na
      všetky kluby, ktoré sú členom SAG. Menej ako mesiac pred uskutočnením turnaja sa už nesmie meniť jeho termín, miesto konania ani štartovné a termín
      podania
      prihlášok sa nesmie presunúť na skorší termín.
      5.6 Organizátor sa môže rozhodnúť vyradiť turnaj z ročníka GPS. Túto skutočnosť musí oznámiť najneskôr mesiac pred plánovaným termínom turnaja.
      5.7 Turnaj, ktorý nespĺňa niektorú z podmienok, nebude zaradený do ročníka GPS, prípadne z neho bude vyradený, ak sa na túto skutočnost príde neskôr. V
      prípade pochybností výbor SAG rozhoduje, či boli splnené všetky podmienky pre jeho zaradenie alebo vyradenie. Týmto však nie je dotknutý článok 6.1.
      6. Záverečné ustanovenia.
      6.1 Sporné a výnimočné prípady rieši rozhodcovská komisia SAG.
      6.2 Tieto propozície nadobúdajú platnosť 1. 1. 2013